هوالرزاق


رازهای آرامش درون

رازهای آرامش درون

انرژی های خود را پراکنده نکن؛آنها را زیر نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایت کن.

هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام بده.

در زمان حال زندگی کن و گذشته و آینده را در چرخه ی ذهنی ابدیت رها کن.

آسایش جسمانی،عاطفی،ذهنی و معنوی داشته باش.

این را بدان که در حقیقت،هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.

افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.

شادی،درون تو جای دارد،نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو.

هرچیز را همانطور که هست،بپذیر؛آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم بردار.

تو نمیتوانی دنیا را تغییر دهی اما میتوانی خودت را تغییر دهی.

از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند،اجتناب کن.

در محیط اطراف خود آرامش ایجادکن.

ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.

هر روز ورزش کن،غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.

به آرمانهایت پایبند باش.

در تمام مراحل زندگی،از حق پیروی کن.

این را بدان که آنچه حق توست،هرطور شده خود را به تو خواهد رساند؛پس به مال دیگران غبطه نخور.

آنچه دنیا به تو میبخشد،در مقابل چیزیست که پیش تر،تو به آن بخشیده ای.

اشتباهات خود را بپذیر و بدان که فقط خود تو میتوانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.

بر دشمن درونت غلبه کن،نه اینکه او را سرکوب کنی.

دلت همیشه شاد باشد؛حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.

به جای توقع خوشحالی از دیگران،خود آنان را خوشحال کن.

خیر و سلامت دیگران را خیر و سلامت خود بدان.

در کنار دیگران کارکن،نه در مقابل آنان.


رازهای آرامش درون

برچسب های
رازهای آرامش درون - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 3,931
تعداد بازدید ماه جاری : 2,229
تعداد بازدید در هفته جاری : 4
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به رازهای آرامش درون داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به رازهای آرامش درون