هوالرزاق


منطقی و عاقلانه لطفا عاشق شوید نه معتاد به عشق!

منطقی و عاقلانه لطفا عاشق شوید نه معتاد به عشق!

بسیاری از انسانها،درگیر محبت بی تناسب نسبت به شخصی که دوستش دارند یا عاشقش هستند،میشوند؛بیش از اندازه عشق ورزیدن و نه تنها پاسخی به همان اندازه دریافت نکردن،بلکه گاهی دچار بی محبتی و بی توجهی نیز شدن!بهتر نیست این مسأله را ریشه یابی کنیم؟چرا انسانها گاهی در عشق دچار اعتیاد میشوند در صورتی که میتوان دقیقا در شرایطی یکسان،حتی در عشق ورزی،منطقی و با حساب و کتاب پیش رفت؟

آنچه سبب میشود رابطه ای شکلی اعتیادی پیدا کند،این است که عنصر کوچک اعتیادی«به تو احتیاج دارم»،تبدیل به یک نیروی کنترل کننده میشود و اجبار و اضطراری خلق میکند که شما را از چندین آزادی اصلی و ضروری محروم میسازد؛آزادی در بهترین حد قرار گرفتن در رابطه،آزادی دوست داشتن دیگران از طریق انتخاب و تعهد و پای بندی همراه با علاقه و توجه و نه اینکه تحت تأثیر وابستگی خود در شرایط فشار و اضطرار قرار بگیرند و نیز آزادی انتخاب در این باره که آیا شخص میخواهد در این رابطه باقی بماند یانه؟

اگر در یک رابطه عاشقانه،عمیقا شاد و راضی نباشید و با این حال در آن قرار بگیرید،از کجا میفهمید که تصمیم گیری شما برای باقی ماندن در این رابطه،مبتنی بر تمایل و تعهد شماست یا معتاد هستید؟معتاد بودن،نشانه های متعددی دارد که در خود میتوانید جستجو کنید:

گرچه قضاوت عینی شما(وشاید قضاوت دیگران)به شما بگوید که باقی ماندن در این رابطه،به صلاح شما نیست و نمیتوانید انتظار بهبود آن را داشته باشید اما هیچ اقدام مؤثری برای پایان دادن به آن صورت نمیدهید.

برای خود دلیل می آورید و توجیه میکنید که باید در این رابطه باقی بمانید اما این دلایل به خودی خود آنقدرها قوی و مجاب کننده نیست که با جنبه های منفی موجود در رابطه،ایجاد تعادل کند.

وقتی به این فکر میکنید که به این رابطه پایان دهید،احساس وحشت و اضطراب میکنید و در نتیجه،سخت تر به آن میچسبید.

وقتی برای پایان دادن به آن اقدام میکنید،با نشانه های حاد ترک اعتیاد روبرو میشوید؛از جمله پریشانی های جسمانی پیدا میکنید که تنها با برقراری مجدد رابطه،فروکش میکند.

وقتی رابطه در واقع به انتهای خود میرسد،احساس تنهایی،گم شدگی و تهی بودن میکنید که به دنبال آن،احساس آزادی به شما دست میدهد.

اگر اغلب این نشانه ها در شما وجود داشته باشد،میتوانید کاملأ مطمئن شوید که در رابطه ای هستید که در آن،عناصر اعتیادی به قدری بزرگ اند و به قدری کنترل شما را به دست آورده اند که اجازه نمیدهند سررشته ی امور زندگی خود را به دست بگیرید و درست همانطور که یک معتاد به الکل برای ترک آن باید ابتدا اذعان کند که من یک الکلی هستم،شماهم باید به این نتیجه برسید که به شدت در دام افتاده اید.این قدم نخست در درک اساس اعتیاد شماست.این گونه است که تصمیم میگیرید آیا میخواهید رابطه خود را بهبود بخشید؟آیا میخواهید آن را به همان شکلی که هست،باقی بگذارید یا اگر نمیخواهید آن را بپذیرید و نمیتوانید آن را اصلاح کنید،از آن بیرون بیایید؟

عطش دلبستگی،یک انحراف نیست،بلکه بخشی از میراث انسانی ست.در مواقعی این دلبستگی،بیش از اندازه است یا ممکن است از چنان توانمندی برخوردار باشد که ما را به اقدامی علیه منافع خود وادار کند.یکی از راه های برخورد،این است که تمام نیازهای دلبستگی را در یک سبد قرار ندهید.شاید بزرگترین تخریبی که کسی میتواند احساس کند،زمانی ست که تمامی نیازهایش به نزدیکی و ایجاد پیوند را در یک شخص خاص میبیند و بعد،آن شخص را از دست میدهد.منظور این نیست که فایده ای در یک تعهد مهم و اصلی وجود ندارد اما داشتن رابطه ی نزدیک با چنین شخصی،به زیان سایر پیوندها و وابستگی ها و بسیار خطرناک است.«استانتول پیل»موضوع را اینگونه وصف کرده است:

اگر به جای یک پیوند،پیوندهای متعددی با جهان داشته باشیم،ازمیزان وابستگی ما به آن شخص میکاهد و درنتیجه از آسیب پذیری ما کاسته میشود.اگر منابع خوشنودی و رضایت خاطر متعددی داشته باشیم و بتوانیم این گونه نیاز خود به عشق،توجه و تحریک و انگیزه را یرطرف کنیم،از امنیت خاطر بیشتری برخوردار و مستقل تر میشویم.آزاد میشویم که خودمان باشیم.این بدان معنا نیست که همه ی دلبستگی های ما معنای برابر دارند؛میتوانید به کسی دلبسته باشید و در ضمن،بسیاری از نیازهایتان را دوستان،بستگان و ..برآورده کنند.میتوان در کنار دلبستگی هایمان،بزرگترین دلبستگی و عشق را به«خدا»داشت چون هرگز تنهایمان نمیگذارد.


منطقی و عاقلانه لطفا عاشق شوید نه معتاد به عشق!

برچسب های
منطقی و عاقلانه لطفا عاشق شوید نه معتاد به عشق! - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 28,739
تعداد بازدید ماه جاری : 12,716
تعداد بازدید در هفته جاری : 1
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به منطقی و عاقلانه لطفا عاشق شوید نه معتاد به عشق! داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به منطقی و عاقلانه لطفا عاشق شوید نه معتاد به عشق!