هوالرزاق


آب لبو فایده دارد یا نه؟

آب لبو فایده دارد یا نه؟

آب لبو سرشار از از نیترات است، از دیدگاه نظری نیترات در بدن به اکسید نیتریت تبدیل می شود و موجب شل شدگی عروق خونی و افزایش جریان خون و در نتیجه کم شدن فشار خون می گردد. برخی از ورزشکاران قدرتی و توانی با مصرف این قبیل از مکمل ها انتظار کم شدن میزان خستگی عضلانی و به تأخیر انداختن آن در هن گام فعالیت های ورزشی تناوبی شنظر را دارند. در حال حاضر، برخی از بیمار ان نیز از دکتر خود می پرسند؛ 

آیا خوردن آب ریشه چغندر قند می تواند فشار خون را کم شدن دهد؟ بدین منظور، هدف اصلی این پژوهش حاضر،  ارزیابی اثر ات آب ریشه چغندر قند بر رگ گشایی و نیز کم شدن فشار خون بود. محققین جریان خون بازویی آزمودنی های سالم را در حالت استراحتی و پس از 6 نوع شدت فعالیت ورزشی، پیش و پس از خوردن آب ریشه چغندر ارزیابی کردند.  یافته ها نشان داد که آب ریشه چغندر قند در شرایط استراحتی می تواند موجب شل شدگی دیواره عروقی و در نتیجه کم شدن کار قلب شود، ولی در هن گام فعالیت ورزشی این اثر ات را ندارد.

ورزشکاران استقامتی بر این باورند که خوردن مکمل های حاوی ریشه چغندر می تواند باعث افزایش جریان خون و متعاقب آن اکسیژن رسانی به عضله در هن گام تمرینات و مسابقه شود.

با وجود این، نتایج  این مطالعه این اثر ات را تأیید نکرد. یافته های حاصل از این مطالعه در Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism منتشر شد.

پزشک شما


آب لبو فایده دارد یا نه؟

برچسب های
آب لبو فایده دارد یا نه؟ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 1,245
تعداد بازدید ماه جاری : 1,245
تعداد بازدید در هفته جاری : 4
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به آب لبو فایده دارد یا نه؟ داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به آب لبو فایده دارد یا نه؟