هوالرزاق


مطلبی تازه درباره  اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!

مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!

اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند این گونهسبزی چه تاثیراتی روی تندرستی مردماستفادهکننده میگذارد چه اهمیت خوراکیدارد فایدههای متفاوت آن برای بدن انشان کدامند؟

خصوصیات اسفناج

اسفناج شاملاگزالات است سبزیجات دارای برگ سبز و دیگر غذاهای گیاهی برای تندرستی زیادمحبوب هستند با این حال، زیادیاز این غذاها نیز شاملضد غذاییبه نام اگزالات (اسید اگزالیک) می باشند لذا مردمیکه تمایل به تشکیل سنگ کلیه دارند امکان پذیراست از یک رژیم خوراکیکم اگزالات بهره مند شوند. این مقاله مفصل در مورد اگزالات و تاثیرهایتندرستی توضیح می دهد.

اگزالات چیست؟
اگزالات، همینطوراسید اگزالیک نامیده می شود و یک اسید آلی موجود در زیادیاز گیاهان است. که جملهاز سبزیجات، سبزیجات برگدار، میوه، کاکائو، آجیل و دانه می باشد.بدن شما می تواند اگزالات را خود تولید و یا از مواد خوراکیبه دست آورد ویتامین C نیز هنگام متابولیزه شدن می تواند به اگزالات تبدیل می شود.هنگام ی که استفادهمی شود اگزالات می تواند به مواد معدنی متصل و به شکل ترکیباتی از جمله اگزالات کلسیم و اگزالات آهن در آید این عمدتاً در روده بزرگ رخ می دهد اما همینطورمی تواند در کلیه ها و سایر بخشهای دستگاه ادراری رخ دهد.


اگزالات می تواند جذب مواد معدنی را کم شدن دهد
یکی از نگرانی های تندرستی اصلی در مورد اگزالات این است که اگزالات می تواند به مواد معدنی در روده متصل شده و از جذب آناندر بدن پیشگیری کند. به عنوان مثال، اسفناج لبریزاز کلسیم و اگزالات است که مانع زیادیاز جذب کلسیم در بدن می شود.
خوردن فیبر و اگزالات با هم امکان پذیراست بیشتر مانع جذب مواد خوراکیشود. با این وجود، این بااهمیت است که به یاد داشته باشید که تنها بعضیاز مواد معدنی در مواد خوراکیما به اگزالات متصل می شوند.
حتی اگر جذب کلسیم از اسفناج کم شدن می یابد جذب کلسیم از شیر اگر شیر و اسفناج با هم نیز استفادهشود تحت اثرقرار نمی گیرد.


اگزالات امکان پذیراست به سنگ کلیه یاریکند
به طور متداول، کلسیم و میزانکمی از اگزالات در دستگاه ادراری در هر وقتموجود هستند اما آنانباقی می ماند و باعث هیچ مشکلی نیستند. با این حال، گاهی اوقات آنانبه شکل کریستال متصل می شوند در بعضیافراد، این بلورها به ویژه هنگام ی که اگزالات بالا است و حجم ادرار کم است می تواند به شکل گیری سنگ منجر شود .
سنگ های کوچک اغلب هیچ مشکلی ایجاد نمی کند اما سنگ های بزرگ می تواند سبب درد شدید، تهوع و خون در ادرار هنگام حرکت از طریق دستگاه ادراری شود. اگر چه گونههایدیگری از سنگ کلیه وجود دارد ولی محدوده80 درصد سنگ ها از اگزالات کلسیم ساخته شده است.


به همین دلیل، امکان پذیراست به مردمیکه سنگ کلیه داشته اند پیشنهاد شود استفادهغذاهای پر اگزالات خود را به حداقل برسانند. با این حال، علت این که در مردمدارای سنگ کلیه در وعده خوراکیاگزالات، بیشتر از میزانپیشنهاد شده ممحدودهنمی شود این است که زیادیاز اگزالات موجود در ادرار، به جای جذب شدن از مواد غذایی، توسط بدن تولید می شود.
بیشتر اورولوژیست ها در حال حاضر تنها یک رژیم خوراکیکم اگزالات ( کمتر از 50 میلی گرم در روز ) را برای بیمارانی که دارای سطوح بالایی از اگزالات در ادرار هستند تجویز می کنند.


اگزالات چه مسائلدیگری را باعث می شود؟
بعضیادعا می کنند که استفادهاگزالات بالا امکان پذیراست با توسعه اوتیسم در رابطهباشد. بعضیدیگر می گویند اگزالات امکان پذیراست به ولوودینیا ، درد واژن غیر قابل توضیح مزمن مرتبط باشد.
بر اساس نتایج این پژوهش، پژوهشگرانبر این باورند که به احتمال زیاد هیچکدام از این آشفتگی ات را اگزالات رژیم خوراکیباعث نشده است. با این حال، هنگام ی که 59 زن با ولوادینیا ( درد و سوزش فرج ) با یک رژیم خوراکیو مکمل کلسیم کم اگزالات تحت معالجهقرار گرفتند نزدیک به یک چهارم از آنانبهبود در علائم را تجربه کردند.


زیادیاز غذاهای دارای اگزالات خیلی سالم هستند
بعضیاز طرفداران رژیم های خوراکیکم اگزالات می گویند خوبتراست مواد خوراکیغنی از اگزالات استفادهنشود چرا که آنانامکان پذیرتاثیرهایتندرستی منفی داشته باشد. با این حال، ساده نیست زیادیاز این غذاهای سالم شاملآنتی اکسیدان بااهمیت، فیبر و سایر مواد غذاییهستند. بنابراین، این یک ایده مناسبنیست که اکثر مردم خوردن غذاهای با اگزالات بالا را به طور کامل متوقف کند.


روده شما جذب اکسالات را تعیین می کند
بعضیاز اگزالات که می خورید می تواند توسط باکتری روده قبل از اتصال به مواد معدنی شکسته شود. یکی از آنها، اگزالاباکتر فرامیجنس است که از منشاانرژی مصرفمی کند این به طور قابل توجهی مقدارجذب بدن شما را کم شدن می دهد.
با این حال، بعضیاز مردم زیادیاز این باکتری ها را در روده خود را ندارند آنتی بیوتیک تعداد کلنی O. formigenes  را کم شدن می دهد مطالعات نشان داده اند که مردممبتلا به مریضالتهابی روده در معرض ریسکابتلا به سنگ کلیه هستند.
به طور مشابه، افزایش مقداراگزالات در ادرار بیمارانی با جراحی بای پس معده و یا جراحی های منجر به تغییر عملکرد روده ،کشف شده است. این نشان می دهد که مردمیکه آنتی بیوتیک برای آشفتگی روده گرفته اند امکان پذیراست از یک رژیم خوراکیکم اگزالات بیشتر بهره مند شوند.


غذاهای پر اگزالات
اگزالات در تقریباً در تمام گیاهان یافت می شود اما بعضیاز گیاهان شاملمقادیر زیادبالا در حالی که بعضیدیگر زیادهستند غذاهای حیوانی شاملتنها میزانزیادکم. اگزالات است.
غذاهای پر اگزالات (100-900 میلی گرم در هر وعده ) عبارتند از:
– چغندر سبز
– ریواس
اسفناج
– چغندرها
– برگ چغندر
– کاسنی فرنگی
– پودر کاکائو
– کلم پیچ
– سیب زمینی های شیرین
– بادام زمینی
– شلغم
– میوه ستاره


چنوعیک رژیم خوراکیکم اگزالات داشته باشیم
مردمیکه در رژیم های خوراکیکم اگزالات برای سنگ کلیه قرار داده شده اند متداولا دستور خوردن کمتر از 50 میلی گرم از آن را در هر روز دارند.
در اینجا چند راهنمایی در مورد یک رژیم خوراکیکم اگزالات آورده می شود:
اگزالات را به 50 میلی گرم در روز ممحدودهنمایید:  گونههایمنابع غذاییحیوانی و گیاهان در اگزالات زیادکم را از این لیست مواد خوراکیاست انتخاب نمایید. سبزیجات غنی از اگزالات را بجوشانید: جوشاندن سبزیجات بسته به گونهسبزی می تواند اگزالات را 30٪ تا 90٪ کم شدن دهد.
میزانزیادی آب بنوشید: هدف برای حداقل 2  لیتر در روز است اگر شما سنگ کلیه دارید به اندازه کافی  بنوشید تا حداقل 2.5 لیتر ادرار در روز داشته باشید.
به اندازه کافی کلسیم استفادهنمایید کلسیم در روده به اگزالات متصل می شود و سبب کم شدن میزانجذب در بدن می شود درنتیجهسعی نمایید به مورد 800 – 1200 کلسیم میلی گرم در روز استفادهنمایید.


مواد خوراکیبا کلسیم بالا و پایین در اگزالات عبارتند از:
– پنیر
– ماست ساده
– مواد خوراکیکنسرو ماهی با استخوان
– کلم بوک چوی ( کلم چینی)
– کلم بروکلی

رژیم سلامتی


مطلبی تازه درباره  اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!

برچسب های
مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟! - - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 792
تعداد بازدید ماه جاری : 792
تعداد بازدید در هفته جاری : 2
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟! داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!


مطالب مرتبط با مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!

  • جدید از ویژگی های استفاده اسفناج با ماست چه میدانید؟!جدید  از ویژگی های استفاده اسفناج با ماست چه میدانید؟!
    از ویژگی های مصرف اسفناج خشک چه میدانید این گیاه چه ارزش غذایی دارد و چه ویژگی های درمانی در آن نهفته است چرا مصرف اسفناج همراه با ماست توصیه می شود؟اسفناج تازه و خشک چه تفاوتی با هم دارند و در چه زمینه هایی می توانیم از اسفناج کمک بگیریم ؟
معرفی قرص های تاخیری برای درمان زود انزالی معرفی قرص های تاخیری برای درمان زود انزالی
زودانزالی مشکلی است که کم و بیش خیلی ها با اون درگیر هستند و میشه گفت مشکلی تقریبا فراگیر است و خب راه حل های متفاوتی دارد که یکی از این را حل ها استفاده از قرص های تاخیری است که خب راه حلی سریع و زود بازده است قند خون چیست قند خون چیست
کلا قند خون به معنای معیاری جهانی است برای اندازه گیری غلطت مولی است و این میزان غلظت برای بررسی های بیماری که به عنوان قند خون شناخته شده است استفاده میگردد، اون عناونی که همه ما به عنوان قند خون شنیده ایم و میشناسیم منظور بالا بودن میزان غلظت مولی است در فرد بیمار. آیا از بین بردن مو با لیزر دائمی است آیا از بین بردن مو با لیزر دائمی است
هزینه از بین بردن مو با روش لیزر چقدر است؟ آشنایی با بواسیر و بواسیر چیست آشنایی با بواسیر و بواسیر چیست
بواسیر یکی از انواع بیماری هاست که به دلیل اینکه نشانه های فراوان و البته نمایان اون به راحتی قابل تشخیص توسط خود فرد نیز میباشد و شما میتونین با کمی مطالعه و تحقیق قبل از مراجعه به دکتر متخصص خودتون متوجه این بشید که به بیماری بواسیر دچار شدین یا دارین میشین و بنابر این پیشگیری رو شروع کنید نگاه به پرسش گیاه خواری چیست نگاه به پرسش گیاه خواری چیست
اگر شما هم مثل من به درستی نمیدونین گیاه خواری چیست و به چه کسانی با چه مشخصاتی گیاه خوار میگن و به طور کلی گیاه خواران چه کارهایی رو انجام میدن امروز رو با ما و با این مطلب همراه باشید تا مطلبی درمورد گیاه خواری رو با هم مرور کنیم و نگاهی بندازیم به این بحث دلیل سیخ شدن موی سر دلیل سیخ شدن موی سر
همواره برای همه ما پیشاومده که موی سرمون سیخ بشه یا این احساس رو داشته باشیم امروز نگاهی انداختیم به دلیل سیخ شدن موی سر نگاهی به رویداد سیخ شدن موهای بدن نگاهی به رویداد سیخ شدن موهای بدن
سیخ شدن موی بدن تجربه همگانی که امروز نگاهی گذرا به این اتفاق داریم خلاصه ای از  خاصیت های بسیاری استفاده انگور قرمز! خلاصه ای از خاصیت های بسیاری استفاده انگور قرمز!
مصرف انگور قرمز فایده های زیادی برای سلامتی مان به همراه دارد می تواند موجب می تواند موجب کاهش فشارخون بالا , درمان یبوست , بیماری آلزایمر و پیشگیری از سرطان شود . از نگاه سلامت  غذا هایی برای پاکسازی و تندرستی کبد! از نگاه سلامت غذا هایی برای پاکسازی و تندرستی کبد!
کارها و وظایف مهمی در بدن انسان برعهده کبد است و کبد یکی از اعضای مهم بدن انسان میباشد.به همین منظور نیاز است که انسان زندگی اش را طوری مدیریت کند که به کبدش آسیب نرسد و در عوض کبدش را بهبود ببخشد.خوراکی هایی وجود دارند که با استفاده از آن ها میتوانید کمک زیادی به سلامت کبدتان کنید و در واقع خواهید توانست کبدتان را از هر مضراتی دور نگه دارید. از سلامتی  مواد غذا ای که سبب زیاد شدن کلسترول خون می شوند! از سلامتی مواد غذا ای که سبب زیاد شدن کلسترول خون می شوند!
برخی مواد تغذیه ای می توانند در افزایش کلسترول خون شما تاثیرگذار باشند و عوارضی همچون بیماری های قلبی و دیابت را در بر داشته باشند می خواهیم به بررسی برخی عوارض افزایش کلسترول و همچنین روش های درمانی کلسترول خون بالا اشاره کنیم سعی کنید مانع ازدیاد رسوب چربی در عروق خود شوید .
انتخاب تغذیه سالم و مناسب انتخاب تغذیه سالم و مناسب
سالم بودن این نیست که متناسب به نظر برسید، بلکه مهم این است که احساس خوبی داشته باشید. در این مطلب ما به شما می گوییم که چگونه احساس خوبی داشته باشید. فواید روزه‌ داری برای مبتلایان به کبد چرب فواید روزه‌ داری برای مبتلایان به کبد چرب
افرادی که کبد چرب دارند نه‌تنها می‌توانند روزه بگیرند، بلکه روزه‌داری به سلامتشان هم کمک خواهد کرد. شیوه های راحت برای لاغر شدن در ماه رمضان شیوه های راحت برای لاغر شدن در ماه رمضان
رمضان بهترین زمان برای خوردن غذاهایی است که دوست داریم و می توانیم این غذاها را در سفره افطار قرار دهیم رو داریم اما در عین حال، رمضان زمان خوبی برای بهبود تندرستی و لاغر شدن نیز می باشد. اگر دوست دارید در این ماه لاغر شوید، از شیوه های آسانی که دراین بخش به شما توصیه می شود پیروی کنید در ماه رمضان از خوردن این غذاها خودداری کنید! در ماه رمضان از خوردن این غذاها خودداری کنید!
روزه گرفتن در روزهای گرم و بلند تابستان کمی با فصل‌های دیگر فرق دارد. زود تشنه می‌شوید و اگر شاغل باشید در طول روز با کاهش میزان انرژی و فعالیت‌های جسمی روبه رو می شوید. غذاهای آماده با بدن شما چه می کنند؟! غذاهای آماده با بدن شما چه می کنند؟!
طبق گفته ی یک مطالعه علمی ، غذاهای آماده می توانند خطر از دست دادن حافظه را افزایش دهند. چهار وعده غذایی خاص برای سلامتی ذهن و بدن چهار وعده غذایی خاص برای سلامتی ذهن و بدن
در این بخش به معرفی 4 وعده و نوع مواد غذایی که سرشار از خواص و فواید برای بدن و ذهن ما است را معرفی می کنیم. آب‌های ویتامینه برای رفع عطش و تشنگی آب‌های ویتامینه برای رفع عطش و تشنگی
اگر روزه‌دار هستید و دنبال راهی برای رفع عطش و در عین حال می‌خواهید آب مصرفی‌تان کمی طعم‌دار باشد این مطلب به دردتان می‌خورد. چند آب ویتامینه و طعم‌دار برایتان داریم که علاوه بر رفع عطشتان جذب ویتامینتان را نیز بالا می‌برند. لطفاً با ما همراه باشید. میوه های ضد چاقی، ضد فشارخون میوه های ضد چاقی، ضد فشارخون
محققان آمریکایی دریافتند که مصرف هلو و شلیل می‌تواند چاقی را در افراد کاهش دهد و به کنترل فشار و قند خون کمک کند. دارچین کلید مقابله با این سرطان خطرناک دارچین کلید مقابله با این سرطان خطرناک
یک تحقیق جدید ادعا کرده است که ترکیب خاصی در دارچین پیدا کرده است که یک مهارکننده قوی سرطان روده بزرگ است، پس حالا ممکن است دارچین طعم خیلی بهتری به غذاهایتان اضافه کند! رفع عطش‌ و تشنگی در ماه مبارک رمضان رفع عطش‌ و تشنگی در ماه مبارک رمضان
روزه در اوج گرما. امسال طولانی‌بودن زمان روزه‌داری و شدت یافتن گرما در طول روز، یکی از مسائلی است که روزه‌داران باید به آن توجه کنند و با استفاده از توصیه‌های پزشکان و متخصصان تغذیه، احتمال بروز کم‌آبی را در طول روزهای روزه به حداقل برساند.


عکس های تازه و جذاب افسانه پاکرو عکس های تازه و جذاب افسانه پاکرو
عکس های تازه و جذاب افسانه پاکرو
نواب صفوی در برزیل نواب صفوی در برزیل
امروز عکسی دیگر از گردش های خارجی حسام نواب صفوی رو براتون داریم در برزیل
چگونه گل هدیه دهیم چگونه گل هدیه دهیم
گل هدیه دادن هم آداب رفتاری خود را دارد و بد نیست که بدانید چگونه باید گل هدیه بدیهید که زیبا تر و بهتر باشه و بتونین بیشتری احترام رو به طرف پذیرنده هدیه خودتون بگذارید
مدل لباس 2015 - لباس مجلسی بلند مدل لباس 2015 - لباس مجلسی بلند
امروز تعدادی طرح از مدل های لباس برای سال جدید رو براتون داریم مدل هایی از لباس های مجلسی بلند مناسب برای خانم های شیک پوش
مدل لباس 2015 -کت وشلوار دخترانه جدید مدل لباس 2015 -کت وشلوار دخترانه جدید
امروز مدل های دیگری از لباس های 2015 رو براتون داریم مدل هایی از کت و شلوار دخترانه
تصویری از جوونی های علی نصیریان تصویری از جوونی های علی نصیریان
امروز عکسی از جوونی های علی نصیریان رو براتون داریم جوونی و پیری این هنرمند کشورمون
چرا نوزادمان وزن اضافه نمیکند چرا نوزادمان وزن اضافه نمیکند
آیا شما هم نوزاد دارید و تو فکر رشد او و اینکه وزن اضافه میکند یا نه هستید و ناراحت اینید که چرا وزن اضافه نمیکند
نشانه تسلط شیطان بر روی انسان نشانه تسلط شیطان بر روی انسان
تاحالا شده با خودتون فکر کنید که نشانه های تسلط شیطان بر روی انسان چیست و چجوری میتونین بفهمید که وضعیت شما و شیطان چیست
چرا نوزادان در خواب می خندند چرا نوزادان در خواب می خندند
حتما شما هم نوزادانی رو دیده اید که درخواب لبخند میزنند و میخندند اما دلیل این عکس العمل های زیبا ودوست داشتنی کودکان در خواب چیست
دستور تهه چای سرد -یخ تی در خانه دستور تهه چای سرد -یخ تی در خانه
آیا شده دلتون بخواد در خانه چای سرد و یا همون یخ تی خودمون رو داشته باشید و از اون استفاده بکنید یانه ، اگر احیانا دلتون خواست یخ تی در خانه درست کنید امروز دستور تهیه چای سرد رو براتون داریم
خرید بک لینک دانلود آهنگ دانلود بازی کم حجم مدل آستین مانتو