هوالرزاق


مطلبی تازه درباره  اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!

مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!

اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند این گونهسبزی چه تاثیراتی روی تندرستی مردماستفادهکننده میگذارد چه اهمیت خوراکیدارد فایدههای متفاوت آن برای بدن انشان کدامند؟

خصوصیات اسفناج

اسفناج شاملاگزالات است سبزیجات دارای برگ سبز و دیگر غذاهای گیاهی برای تندرستی زیادمحبوب هستند با این حال، زیادیاز این غذاها نیز شاملضد غذاییبه نام اگزالات (اسید اگزالیک) می باشند لذا مردمیکه تمایل به تشکیل سنگ کلیه دارند امکان پذیراست از یک رژیم خوراکیکم اگزالات بهره مند شوند. این مقاله مفصل در مورد اگزالات و تاثیرهایتندرستی توضیح می دهد.

اگزالات چیست؟
اگزالات، همینطوراسید اگزالیک نامیده می شود و یک اسید آلی موجود در زیادیاز گیاهان است. که جملهاز سبزیجات، سبزیجات برگدار، میوه، کاکائو، آجیل و دانه می باشد.بدن شما می تواند اگزالات را خود تولید و یا از مواد خوراکیبه دست آورد ویتامین C نیز هنگام متابولیزه شدن می تواند به اگزالات تبدیل می شود.هنگام ی که استفادهمی شود اگزالات می تواند به مواد معدنی متصل و به شکل ترکیباتی از جمله اگزالات کلسیم و اگزالات آهن در آید این عمدتاً در روده بزرگ رخ می دهد اما همینطورمی تواند در کلیه ها و سایر بخشهای دستگاه ادراری رخ دهد.


اگزالات می تواند جذب مواد معدنی را کم شدن دهد
یکی از نگرانی های تندرستی اصلی در مورد اگزالات این است که اگزالات می تواند به مواد معدنی در روده متصل شده و از جذب آناندر بدن پیشگیری کند. به عنوان مثال، اسفناج لبریزاز کلسیم و اگزالات است که مانع زیادیاز جذب کلسیم در بدن می شود.
خوردن فیبر و اگزالات با هم امکان پذیراست بیشتر مانع جذب مواد خوراکیشود. با این وجود، این بااهمیت است که به یاد داشته باشید که تنها بعضیاز مواد معدنی در مواد خوراکیما به اگزالات متصل می شوند.
حتی اگر جذب کلسیم از اسفناج کم شدن می یابد جذب کلسیم از شیر اگر شیر و اسفناج با هم نیز استفادهشود تحت اثرقرار نمی گیرد.


اگزالات امکان پذیراست به سنگ کلیه یاریکند
به طور متداول، کلسیم و میزانکمی از اگزالات در دستگاه ادراری در هر وقتموجود هستند اما آنانباقی می ماند و باعث هیچ مشکلی نیستند. با این حال، گاهی اوقات آنانبه شکل کریستال متصل می شوند در بعضیافراد، این بلورها به ویژه هنگام ی که اگزالات بالا است و حجم ادرار کم است می تواند به شکل گیری سنگ منجر شود .
سنگ های کوچک اغلب هیچ مشکلی ایجاد نمی کند اما سنگ های بزرگ می تواند سبب درد شدید، تهوع و خون در ادرار هنگام حرکت از طریق دستگاه ادراری شود. اگر چه گونههایدیگری از سنگ کلیه وجود دارد ولی محدوده80 درصد سنگ ها از اگزالات کلسیم ساخته شده است.


به همین دلیل، امکان پذیراست به مردمیکه سنگ کلیه داشته اند پیشنهاد شود استفادهغذاهای پر اگزالات خود را به حداقل برسانند. با این حال، علت این که در مردمدارای سنگ کلیه در وعده خوراکیاگزالات، بیشتر از میزانپیشنهاد شده ممحدودهنمی شود این است که زیادیاز اگزالات موجود در ادرار، به جای جذب شدن از مواد غذایی، توسط بدن تولید می شود.
بیشتر اورولوژیست ها در حال حاضر تنها یک رژیم خوراکیکم اگزالات ( کمتر از 50 میلی گرم در روز ) را برای بیمارانی که دارای سطوح بالایی از اگزالات در ادرار هستند تجویز می کنند.


اگزالات چه مسائلدیگری را باعث می شود؟
بعضیادعا می کنند که استفادهاگزالات بالا امکان پذیراست با توسعه اوتیسم در رابطهباشد. بعضیدیگر می گویند اگزالات امکان پذیراست به ولوودینیا ، درد واژن غیر قابل توضیح مزمن مرتبط باشد.
بر اساس نتایج این پژوهش، پژوهشگرانبر این باورند که به احتمال زیاد هیچکدام از این آشفتگی ات را اگزالات رژیم خوراکیباعث نشده است. با این حال، هنگام ی که 59 زن با ولوادینیا ( درد و سوزش فرج ) با یک رژیم خوراکیو مکمل کلسیم کم اگزالات تحت معالجهقرار گرفتند نزدیک به یک چهارم از آنانبهبود در علائم را تجربه کردند.


زیادیاز غذاهای دارای اگزالات خیلی سالم هستند
بعضیاز طرفداران رژیم های خوراکیکم اگزالات می گویند خوبتراست مواد خوراکیغنی از اگزالات استفادهنشود چرا که آنانامکان پذیرتاثیرهایتندرستی منفی داشته باشد. با این حال، ساده نیست زیادیاز این غذاهای سالم شاملآنتی اکسیدان بااهمیت، فیبر و سایر مواد غذاییهستند. بنابراین، این یک ایده مناسبنیست که اکثر مردم خوردن غذاهای با اگزالات بالا را به طور کامل متوقف کند.


روده شما جذب اکسالات را تعیین می کند
بعضیاز اگزالات که می خورید می تواند توسط باکتری روده قبل از اتصال به مواد معدنی شکسته شود. یکی از آنها، اگزالاباکتر فرامیجنس است که از منشاانرژی مصرفمی کند این به طور قابل توجهی مقدارجذب بدن شما را کم شدن می دهد.
با این حال، بعضیاز مردم زیادیاز این باکتری ها را در روده خود را ندارند آنتی بیوتیک تعداد کلنی O. formigenes  را کم شدن می دهد مطالعات نشان داده اند که مردممبتلا به مریضالتهابی روده در معرض ریسکابتلا به سنگ کلیه هستند.
به طور مشابه، افزایش مقداراگزالات در ادرار بیمارانی با جراحی بای پس معده و یا جراحی های منجر به تغییر عملکرد روده ،کشف شده است. این نشان می دهد که مردمیکه آنتی بیوتیک برای آشفتگی روده گرفته اند امکان پذیراست از یک رژیم خوراکیکم اگزالات بیشتر بهره مند شوند.


غذاهای پر اگزالات
اگزالات در تقریباً در تمام گیاهان یافت می شود اما بعضیاز گیاهان شاملمقادیر زیادبالا در حالی که بعضیدیگر زیادهستند غذاهای حیوانی شاملتنها میزانزیادکم. اگزالات است.
غذاهای پر اگزالات (100-900 میلی گرم در هر وعده ) عبارتند از:
– چغندر سبز
– ریواس
اسفناج
– چغندرها
– برگ چغندر
– کاسنی فرنگی
– پودر کاکائو
– کلم پیچ
– سیب زمینی های شیرین
– بادام زمینی
– شلغم
– میوه ستاره


چنوعیک رژیم خوراکیکم اگزالات داشته باشیم
مردمیکه در رژیم های خوراکیکم اگزالات برای سنگ کلیه قرار داده شده اند متداولا دستور خوردن کمتر از 50 میلی گرم از آن را در هر روز دارند.
در اینجا چند راهنمایی در مورد یک رژیم خوراکیکم اگزالات آورده می شود:
اگزالات را به 50 میلی گرم در روز ممحدودهنمایید:  گونههایمنابع غذاییحیوانی و گیاهان در اگزالات زیادکم را از این لیست مواد خوراکیاست انتخاب نمایید. سبزیجات غنی از اگزالات را بجوشانید: جوشاندن سبزیجات بسته به گونهسبزی می تواند اگزالات را 30٪ تا 90٪ کم شدن دهد.
میزانزیادی آب بنوشید: هدف برای حداقل 2  لیتر در روز است اگر شما سنگ کلیه دارید به اندازه کافی  بنوشید تا حداقل 2.5 لیتر ادرار در روز داشته باشید.
به اندازه کافی کلسیم استفادهنمایید کلسیم در روده به اگزالات متصل می شود و سبب کم شدن میزانجذب در بدن می شود درنتیجهسعی نمایید به مورد 800 – 1200 کلسیم میلی گرم در روز استفادهنمایید.


مواد خوراکیبا کلسیم بالا و پایین در اگزالات عبارتند از:
– پنیر
– ماست ساده
– مواد خوراکیکنسرو ماهی با استخوان
– کلم بوک چوی ( کلم چینی)
– کلم بروکلی

رژیم سلامتی


مطلبی تازه درباره  اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!

برچسب های
مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟! - - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 712
تعداد بازدید ماه جاری : 712
تعداد بازدید در هفته جاری : 5
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟! داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!


مطالب مرتبط با مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!