هوالرزاق
ads


مطلبی تازه درباره  اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!

مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!

اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند این گونهسبزی چه تاثیراتی روی تندرستی مردماستفادهکننده میگذارد چه اهمیت خوراکیدارد فایدههای متفاوت آن برای بدن انشان کدامند؟

خصوصیات اسفناج

اسفناج شاملاگزالات است سبزیجات دارای برگ سبز و دیگر غذاهای گیاهی برای تندرستی زیادمحبوب هستند با این حال، زیادیاز این غذاها نیز شاملضد غذاییبه نام اگزالات (اسید اگزالیک) می باشند لذا مردمیکه تمایل به تشکیل سنگ کلیه دارند امکان پذیراست از یک رژیم خوراکیکم اگزالات بهره مند شوند. این مقاله مفصل در مورد اگزالات و تاثیرهایتندرستی توضیح می دهد.

اگزالات چیست؟
اگزالات، همینطوراسید اگزالیک نامیده می شود و یک اسید آلی موجود در زیادیاز گیاهان است. که جملهاز سبزیجات، سبزیجات برگدار، میوه، کاکائو، آجیل و دانه می باشد.بدن شما می تواند اگزالات را خود تولید و یا از مواد خوراکیبه دست آورد ویتامین C نیز هنگام متابولیزه شدن می تواند به اگزالات تبدیل می شود.هنگام ی که استفادهمی شود اگزالات می تواند به مواد معدنی متصل و به شکل ترکیباتی از جمله اگزالات کلسیم و اگزالات آهن در آید این عمدتاً در روده بزرگ رخ می دهد اما همینطورمی تواند در کلیه ها و سایر بخشهای دستگاه ادراری رخ دهد.


اگزالات می تواند جذب مواد معدنی را کم شدن دهد
یکی از نگرانی های تندرستی اصلی در مورد اگزالات این است که اگزالات می تواند به مواد معدنی در روده متصل شده و از جذب آناندر بدن پیشگیری کند. به عنوان مثال، اسفناج لبریزاز کلسیم و اگزالات است که مانع زیادیاز جذب کلسیم در بدن می شود.
خوردن فیبر و اگزالات با هم امکان پذیراست بیشتر مانع جذب مواد خوراکیشود. با این وجود، این بااهمیت است که به یاد داشته باشید که تنها بعضیاز مواد معدنی در مواد خوراکیما به اگزالات متصل می شوند.
حتی اگر جذب کلسیم از اسفناج کم شدن می یابد جذب کلسیم از شیر اگر شیر و اسفناج با هم نیز استفادهشود تحت اثرقرار نمی گیرد.


اگزالات امکان پذیراست به سنگ کلیه یاریکند
به طور متداول، کلسیم و میزانکمی از اگزالات در دستگاه ادراری در هر وقتموجود هستند اما آنانباقی می ماند و باعث هیچ مشکلی نیستند. با این حال، گاهی اوقات آنانبه شکل کریستال متصل می شوند در بعضیافراد، این بلورها به ویژه هنگام ی که اگزالات بالا است و حجم ادرار کم است می تواند به شکل گیری سنگ منجر شود .
سنگ های کوچک اغلب هیچ مشکلی ایجاد نمی کند اما سنگ های بزرگ می تواند سبب درد شدید، تهوع و خون در ادرار هنگام حرکت از طریق دستگاه ادراری شود. اگر چه گونههایدیگری از سنگ کلیه وجود دارد ولی محدوده80 درصد سنگ ها از اگزالات کلسیم ساخته شده است.


به همین دلیل، امکان پذیراست به مردمیکه سنگ کلیه داشته اند پیشنهاد شود استفادهغذاهای پر اگزالات خود را به حداقل برسانند. با این حال، علت این که در مردمدارای سنگ کلیه در وعده خوراکیاگزالات، بیشتر از میزانپیشنهاد شده ممحدودهنمی شود این است که زیادیاز اگزالات موجود در ادرار، به جای جذب شدن از مواد غذایی، توسط بدن تولید می شود.
بیشتر اورولوژیست ها در حال حاضر تنها یک رژیم خوراکیکم اگزالات ( کمتر از 50 میلی گرم در روز ) را برای بیمارانی که دارای سطوح بالایی از اگزالات در ادرار هستند تجویز می کنند.


اگزالات چه مسائلدیگری را باعث می شود؟
بعضیادعا می کنند که استفادهاگزالات بالا امکان پذیراست با توسعه اوتیسم در رابطهباشد. بعضیدیگر می گویند اگزالات امکان پذیراست به ولوودینیا ، درد واژن غیر قابل توضیح مزمن مرتبط باشد.
بر اساس نتایج این پژوهش، پژوهشگرانبر این باورند که به احتمال زیاد هیچکدام از این آشفتگی ات را اگزالات رژیم خوراکیباعث نشده است. با این حال، هنگام ی که 59 زن با ولوادینیا ( درد و سوزش فرج ) با یک رژیم خوراکیو مکمل کلسیم کم اگزالات تحت معالجهقرار گرفتند نزدیک به یک چهارم از آنانبهبود در علائم را تجربه کردند.


زیادیاز غذاهای دارای اگزالات خیلی سالم هستند
بعضیاز طرفداران رژیم های خوراکیکم اگزالات می گویند خوبتراست مواد خوراکیغنی از اگزالات استفادهنشود چرا که آنانامکان پذیرتاثیرهایتندرستی منفی داشته باشد. با این حال، ساده نیست زیادیاز این غذاهای سالم شاملآنتی اکسیدان بااهمیت، فیبر و سایر مواد غذاییهستند. بنابراین، این یک ایده مناسبنیست که اکثر مردم خوردن غذاهای با اگزالات بالا را به طور کامل متوقف کند.


روده شما جذب اکسالات را تعیین می کند
بعضیاز اگزالات که می خورید می تواند توسط باکتری روده قبل از اتصال به مواد معدنی شکسته شود. یکی از آنها، اگزالاباکتر فرامیجنس است که از منشاانرژی مصرفمی کند این به طور قابل توجهی مقدارجذب بدن شما را کم شدن می دهد.
با این حال، بعضیاز مردم زیادیاز این باکتری ها را در روده خود را ندارند آنتی بیوتیک تعداد کلنی O. formigenes  را کم شدن می دهد مطالعات نشان داده اند که مردممبتلا به مریضالتهابی روده در معرض ریسکابتلا به سنگ کلیه هستند.
به طور مشابه، افزایش مقداراگزالات در ادرار بیمارانی با جراحی بای پس معده و یا جراحی های منجر به تغییر عملکرد روده ،کشف شده است. این نشان می دهد که مردمیکه آنتی بیوتیک برای آشفتگی روده گرفته اند امکان پذیراست از یک رژیم خوراکیکم اگزالات بیشتر بهره مند شوند.


غذاهای پر اگزالات
اگزالات در تقریباً در تمام گیاهان یافت می شود اما بعضیاز گیاهان شاملمقادیر زیادبالا در حالی که بعضیدیگر زیادهستند غذاهای حیوانی شاملتنها میزانزیادکم. اگزالات است.
غذاهای پر اگزالات (100-900 میلی گرم در هر وعده ) عبارتند از:
– چغندر سبز
– ریواس
اسفناج
– چغندرها
– برگ چغندر
– کاسنی فرنگی
– پودر کاکائو
– کلم پیچ
– سیب زمینی های شیرین
– بادام زمینی
– شلغم
– میوه ستاره


چنوعیک رژیم خوراکیکم اگزالات داشته باشیم
مردمیکه در رژیم های خوراکیکم اگزالات برای سنگ کلیه قرار داده شده اند متداولا دستور خوردن کمتر از 50 میلی گرم از آن را در هر روز دارند.
در اینجا چند راهنمایی در مورد یک رژیم خوراکیکم اگزالات آورده می شود:
اگزالات را به 50 میلی گرم در روز ممحدودهنمایید:  گونههایمنابع غذاییحیوانی و گیاهان در اگزالات زیادکم را از این لیست مواد خوراکیاست انتخاب نمایید. سبزیجات غنی از اگزالات را بجوشانید: جوشاندن سبزیجات بسته به گونهسبزی می تواند اگزالات را 30٪ تا 90٪ کم شدن دهد.
میزانزیادی آب بنوشید: هدف برای حداقل 2  لیتر در روز است اگر شما سنگ کلیه دارید به اندازه کافی  بنوشید تا حداقل 2.5 لیتر ادرار در روز داشته باشید.
به اندازه کافی کلسیم استفادهنمایید کلسیم در روده به اگزالات متصل می شود و سبب کم شدن میزانجذب در بدن می شود درنتیجهسعی نمایید به مورد 800 – 1200 کلسیم میلی گرم در روز استفادهنمایید.


مواد خوراکیبا کلسیم بالا و پایین در اگزالات عبارتند از:
– پنیر
– ماست ساده
– مواد خوراکیکنسرو ماهی با استخوان
– کلم بوک چوی ( کلم چینی)
– کلم بروکلی

رژیم سلامتی


مطلبی تازه درباره  اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!

برچسب های
مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟! - - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :1395/01/01-31 ماه قبل
کل بازدید : 841
تعداد بازدید ماه جاری : 841
تعداد بازدید در هفته جاری : 1
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟! داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!


مطالب مرتبط با مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!

  • جدید از ویژگی های استفاده اسفناج با ماست چه میدانید؟!جدید  از ویژگی های استفاده اسفناج با ماست چه میدانید؟!
    از ویژگی های مصرف اسفناج خشک چه میدانید این گیاه چه ارزش غذایی دارد و چه ویژگی های درمانی در آن نهفته است چرا مصرف اسفناج همراه با ماست توصیه می شود؟اسفناج تازه و خشک چه تفاوتی با هم دارند و در چه زمینه هایی می توانیم از اسفناج کمک بگیریم ؟
آب مروارید چگونه اتفاق می افتد؟ آب مروارید چگونه اتفاق می افتد؟
بیماری های مربوط به چشم به دلیل آنکه می تواند از درصد بینایی ما بکاهد باید هرچه سریع تر پیگیری شوند. این بیماری ها در برخی از موارد آنقدر شایع می شوند که باید برای آنها چاره ای اندیشیده شود. برخی از محققان عقیده دارند که شاید ژنتیک در ابتلا به برخی از بیماری ها نقش داشته باشد. هپاتیت ب و ملتهب شدن کبد هپاتیت ب و ملتهب شدن کبد
ملتهب شدن کبد یا هپاتیت ب توسط چند ویروس انجام خواهد شد ، از بین ویروس ها می توان به مهم ترین و شایع ترین آنها یعنی نوع A و B اشاره داشت. معرفی بیماری و علائم مربوط به هپاتیت A معرفی بیماری و علائم مربوط به هپاتیت A
هپاتیت A نوعی بیماری مربوط به آب و غذا خواهد بود ، در بیماری هپاتیت بررسی ها نشان می دهد که متاسفانه درمان دارویی تأثیر زیادی نخواهد داشت. بیماری آبله مرغان در کودکان بیماری آبله مرغان در کودکان
آبله مرغان یا بیماری chicken pox در زمره ی بیماری هایی قرار دارد که بسیار مسری بوده و در کمترین زمان توسط تماس از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. راه های کنترل و درمان آلرژی فصلی راه های کنترل و درمان آلرژی فصلی
بسیاری از ما با تغییر فصل شروع فصل جدید و تغییرات آب و هوایی دچار مشکلات آلرژی فصلی می شود سرفه آبریزش یکی از مهمترین مشکلات شایعه این بیماری می باشد میخچه چیست و چگونه درمان می شود؟ میخچه چیست و چگونه درمان می شود؟
میخچه نوعی بیماری بر روی نقاط فشاری بدن بخصوص در پاها می باشد که حالت پینه بسته شدن پوست بوده و معمولا به صورت خودبه خودی از بین خواهد رفت. بیماری کبد چرب را جدی بگیرید !!!! بیماری کبد چرب را جدی بگیرید !!!!
متأسفانه بیماری کبد چرب با علائم هشدار دهنده خاصی همراه نیست و زمانی تشخیص داده می شود که دیگر کار از کار گذشته و آسیب جدی به کبد وارد  کرده است. آشنایی با غذاهای سالم منبع بمب انرژی آشنایی با غذاهای سالم منبع بمب انرژی
غذا خوردن میتونه یکی از لذت های زندگی هر فردی باشه  است اما برای خیلی ها مهم است که چه غذایی استفاده بکنند و چی کار بکنند که انرژی بیشتری به بدن فرد جذب بشه و به قولی بتونین بمب انرژی غذایی داشته باشند چیزی که خیلی ها از ورزشکار گرفته تا دانشجو و.. دنبالش هستند مختصری در مورد هیدروسل مختصری در مورد هیدروسل
هیدروسل به نام لاتین Hydrocele به بیماری تجمع مایع در داخل اسکروتوم یا داخل بخش بیضه است در اصطلاح عادی به آن آب آوردن بیضه گفته میشود خواص درمانی میوه ی زرشک خواص درمانی میوه ی زرشک
زرشک میوه ای است که نه تنها به صورت خام بلکه در غذا هم می توانید از طعم خوشمزه آن استفاده کنید ، زرشک پلو یکی از معروف ترین غذاهایی است که با استفاده از آن طبخ می شود.
هفت ماده غذایی مؤثر در سلامت مو هفت ماده غذایی مؤثر در سلامت مو
هنگامی که بحث از سلامت مو می شود، رژیم غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به بیان دیگر برای داشتن موهایی سالم، توجه خود را بیش از همه به آن چه که می خورید، معطوف نمایید. درست مثل هر بخش دیگر از بدن، سلول ها و فرآیندهایی که درخشندگی و سلامت موهای شما را فراهم می کنند نیز به یک رژیم غذایی متعادل و متنوع نیاز دارند. به بیان کلی باید گفت که؛ دو ویژگی تنوع و تعادل رژیم غذایی در تمام جنبه های سلامتی اثر گذار است تا جایی که نمی توان آن را نادیده گرفت. کیفیت رژیم غذایی می تواند موجب بروز تغییراتی (خواه خوب یا بد) در موها و پوست شما شود. تنها یک هفته پیروی از یک رژیم غذایی ناسالم می تواند موجب بروز آکنه و خشکی پوست گردد. با وجود این، بروز تغییرات ناشی از رژیم های غذایی غلط یا هر نوع کمبود تغذیه ای در موها می تواند تا ماه هابه تأخیر افتد. متعاقب آن، بازسازی و احیای موهای آسیب دیده نیز به زمان بیشتری احتیاج دارد. تغذیه امروز شما به غنی سازی فولیکول مو (هر تار مو از یک فولیکول به وجود می آید که پوست سر آن را احاطه کرده است) کمک می کند. پس، سلامت مو در گروی سلامت فولیکول است، و سلامت پوست سر نیز سلامت فولیکول را تضمین میکند. چند حدیث در مورد آب چند حدیث در مورد آب
پرهیز از زیاد نوشیدن اب: امام صادق ع :زیاد اب منوش زیرا منشآ هر دردی است پرهیز از نوشیدن اب بر روی غذای چرب: پیامبرخدا ص :اشامیدن اب بعد از چربی بیماری را تحریک میکند طرز پخت کیک گردویی طرز پخت کیک گردویی
موادلازم: پودر شکر 1ونیم پیمانه-تخم مرغ3عدد-شیر 1پیمانه-ماست نصف پیمانه... چگونه جای جوش را از بین ببریم چگونه جای جوش را از بین ببریم
همیشه این سئوال مطرح هست که چگونه میتوان جای جوش صورت را از بین ببریم مخصوصا جوش صورت که زیاد خوش آیند نیست و بلکه میتونه ناراحت کننده نیز باشه مزوتراپی چیست و چه کاربردهایی دارد مزوتراپی چیست و چه کاربردهایی دارد
مزوتراپی روش درمانی تازه ای است که از راه های درمانی غیر از جراحی برای پیش برد مقابله با بیماری استقاده میکند نگاهی خریدارانه به مارچوبه و فواید آن نگاهی خریدارانه به مارچوبه و فواید آن
مارچوبه جزء سبزی هایی است که است که تقریبا تازگی ها داره کم کم جای خودش رو در فرهنگ ما و شاید خانه و زندگی ما ایرانی ها باز میکنه و میتونه کمکم بالا و بالاتر نیز بره و باید ازش بیشتر استفاده کرد ، اما چرا و این مارچوبه چه خواصی داره مهمترين عوارض تاتوکردن مهمترين عوارض تاتوکردن
    اين روزها کار از نوشتن «سلطان غم مادر» و کشيدن قلب تيرخورده روي بازو و ساعد و آرنج و گردن گذشته است و تاتو کردن ديگر مخصوص قشر خاصي نيست....  به عبارتي، حالا نوبت خانم‌هاست تا خطوط صورتشان را پررنگ کنند و خط لب، خط چشم و ابروي خطي! داشته باشند اما باور کنيد متخصصان پوست مي‌گويند تقريبا همه آنهايي که تاتو مي‌کنند، بعد از مدت کوتاهي از انجام آن پشيمان مي‌شوند.به‌عنوان نمونه دختر خاله ام از جمله افرادي است که بعد از تاتوي ابروي خود از نتيجه کار رضايت نداشته و به اصطلاح براي ترميم آن به يک آرايشگاه مراجعه کرده و علاوه بر اينکه چهره او زيباتر نشده بلکه زيبايي قبل را هم از دست داده است. اگر دوست داريد بدانيد که ماجرا از چه قرار بوده، گفتگوي من با او را بخوانيد و نظر متخصصان  را هم در اين مورد بدانيد.دختر خاله ام میگفت این ايـن بـزرگ‌تـريـن اشـتـبـاه زنـدگـي‌ام بـود حال در ادامه نظر متخصصان وبیماریهایی که این عوارض در پی دارد را با هم میخوانیم.پس با ما همراه باشید. مدل های جدید و زیبای آرایش چشم و ابرو مدل های جدید و زیبای آرایش چشم و ابرو
مدل های جدید و زیبای آرایش چشم و ابرو علت سیخ شدن مو روی بدن چیست علت سیخ شدن مو روی بدن چیست
سرما تنها علت سیخ شدن موهای بدن نیست . ترس یا عصبانیت نیز می تواند همان واکنش را ایجاد کند.   حتما تا به حای شنیده اید که می گویند : مو به بدنم سیخ شد !! اصلا آیا مو واقعا سیخ می شود یا این یک اصطلاح است ؟ شاید باور نکنید اما موی بدن انسان می تواند سیخ بشود یا بهتر بگوییم ایستا بشود! متن جابی بخونش ونظرتو بنویس نکاتی جالب دربارۀ اشک و گریه نکاتی جالب دربارۀ اشک و گریه
همه ما می دانیم که گریه یکی از واکنش های قوی به احساسات و عواطف است. زمانی که بدن ما دیگر توان مقابله با هیجان های بزرگ، غصه و ناراحتی، درد و حتی احساسات بزرگ شادی را نداشته باشد به این فشار ها به صورت گریه پاسخ می دهد. اشک ها هم که مهمترین علامت های گریه کردن هستند به دلیل ارتبط قوی بین مراکز عاطفی مغز و غدد اشکی از مجاری اشکی به چشم ها سرازیر می شوند.


عکسی از کودکی های محمد رضا گلزار عکسی از کودکی های محمد رضا گلزار
امروز عکسی ترکیبی از کودکی های محمد رضا گلزار ور براتون داریم که از اینستاگرام برای شما جمع آوری شده است
کشک بادمجان بخورید تاااااااااااا کشک بادمجان بخورید تاااااااااااا
کشک بادمجان جزء غذاهای تقریبا پرطرفداری است که اتفاقا خیلی هم مقوی و خوب است که شاید برای شما دوستان باور نکردنی نیز باشه،
مدل تونیک های زمستانی 2015 مدل تونیک های زمستانی 2015
امروز در بخش مدل لباسمون تعدادی مدل های تونیک رو براتون داریم مدل هایی برای زمستان 2015 که فکرکنم وقت خوبی باشه برای پوشیدنشون
برای پاکسازی و تصفیه خون این گیاه ها را استفاده کنید برای پاکسازی و تصفیه خون این گیاه ها را استفاده کنید
تصفیه خون میتواند برای شما دوستان تاثیرات خوبی داشته باشد و در حال  و حس شما خوب باشد و شما بتونین سرحالتر و سرزنده تر باشید ،تصفیه ی خون به داشتن پوستی زیبا و سالم کمک کرده و سلول‌ها را از پیری زودرس حفظ می‌کند.
اطلاعاتی درباره میزان رشد کودک و کنترل رشد اطلاعاتی درباره میزان رشد کودک و کنترل رشد
در ماه های اول بچه دار شدن رشد کودک خیلی خیلی برای والدین مهم است مخصوصا در مورد بچه های اول این اهمیت خیلی خیلی زیاد شده و  نمود بیشتری دارد و والدین نگران رشد صحیح کودک خودشون هستند
علائم رشد اولین دندان کودک علائم رشد اولین دندان کودک
در آوردن دندان یکی از مشکلات سال های اول بچه داری است و بد نیست که بدونین کی بچه شما در حال در آوردن دندان است تا خودتون رو برای آن آماده کنید ، امروز تعدادی از علائم در آوردن دندان در کودکان رو براتون داریم
بهترین فوتبالیست های مرد و زن در کنارهم بهترین فوتبالیست های مرد و زن در کنارهم
امروز براتون عکسی داریم از بهترین های فوتبال زنان و مردان در کنار هم
دوچرخه سواری بامزه بازیکنان استقلال دوچرخه سواری بامزه بازیکنان استقلال
امروز  براتون عکسی بامزه از دوچرخه سواری متفاوت بازیکنان استقلال رو براتون داریم،دوچرخه سواری متفاوت در کیش بازیکنان استقلال
معمای رولت روسی چیست معمای رولت روسی چیست
حتما تا حالا نام رولت روسی رو شنیدید اما نمیدونم داستانشم می دونین یا نه ،رولت روسی در اصل یک نوع شرط بندی است که البته داستانی پشتش داره
اگر در زمان غذا خوردن عرق میکنید بخوانید اگر در زمان غذا خوردن عرق میکنید بخوانید
یک فوق تخصص غدد و متابولیسم به بررسی علت‌های اصلی آسیب به سیستم عصبی خودکار پرداخت و گفت: آسیب به سیستم عصبی خودکار منجر به بروز علائم مختلفی در افراد می‌شود که تشخیص آن نیاز به مراجعه بیمار به پزشک و انجام بررسی‌های لازم دارد.
خرید بک لینک دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ دانلود بازی کم حجم مدل آستین مانتو