هوالرزاق
ads


مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

خانم ها در هر سنی که باشند نسبط به مردان خیلی حساس تر و عاطفی تر هسند وبر همین اساس در صد آسیب پذیری آن ها بیشتر است و همیشه باید مردان مراقب همسران خودشون باشند

زن یک موجود عاطفی است.غالبا احساساتش بر تعقلاتش غلبه دارد.

خوشباورتر از مرد است.زودتر تحت تاثیر قرار میگیرد.زودتر فریب‌میخورد.چون روحی حساس و لطیف دارد زود متاثر میشود.زود شیفته ومجذوب میگردد زود آزرده خاطر میشود. در مقابل خواسته‌های نفسانی ومظاهر فریبنده خیلی زود متاثر میشود و کنترل احساسات برایش دشواراست.هن گام یکه عواطفش تحریک شد بدون اینکه در عواقب امور خوب‌بیندیشد تصمیم میگیرد.پس اگر مرد بر اعمال و رفتار همسرش نظارت‌داشته باشد به صلاح خانواده میباشد و بدینوسیله میتواند بسیاری ازخطرات احتمالی را دفع کند.

مراقب زن خود باشید

بدین جهت در آیین مقدس اسلام مرد بعنوان قیم و سرپرست‌خانواده‌تعیین شده در مقابل آنها مسئولیت دارد.

خداوند حکیم در قرآن شریف میفرماید:

«مردان سرپرست و کاراندیش زنانند زیرا خدا بعض کسانرا بر بعض‌دیگر برتری داده می باشد و برای اینکه از مالهای خویش خرج کرده‌اند.پس‌زنان شایسته،فرمانبردار و حافظ غیبند ».

مرد چون به عنوان سرپرست‌خانواده شناخته شده نمیتواند همسرش‌را باختیار خود رها کرده در اعمال و رفتارش نظارتی نداشته باشد.بلکه‌مسؤولیت ویژه‌اش اقتضا میکند که همواره مراقب او باشد و از دورادور براعمال و حرکاتش نظارت کند مبادا در اثر خوشباوری و ساده لوحی‌منحرف گردد.اگر دید با افراد ناباب و فاسد معاشرت میکند با زبان خوش او را متنبه سازد و ضرر و زیان آنرا برایش تشریح کند.و به هر طور شده‌دوستی و رفت و آمد آنها را قطع کند.اجازه ندهد با لباسهای بدن نما وآرایش کامل و بی‌بند و بار از منزل خارج شود و خودش را در معرض‌چشم چرانی بیگانگان قرار دهد.اجازه ندهد در مجالس فساد شرکت کند.

زن اگر در معاشرتها و رفت و آمدها مطلق العنان و بی‌قید و بند باشد و کسی‌از وی مراقبت نکند ممکن است‌بدام ناپاکان و دیو صفتان گرفتار شده‌در وادیهای فساد و بد اخلاقی سقوط کنند.

مرد باید به آمار بانوان بیگناهی که در اثر عدم مراقبت‌شوهر تحت‌تاثیر القاآت شیادان و فریبکاران قرار گرفته به وادیهای فساد کشانده‌شده‌اند،مراجعه کند و قبل از اینکه همسر معصومش نیز گرفتار شود ازخطر جلوگیری کند.

چه بانوان پاکدامن و خانه‌داری که در یک شب‌نشینی غیر مشروع ‌یا در یک مجلس عمومی فاسد،فریب خورده آبرو و شوهر و خانه وفرزندانشان را از دست داده‌اند؟کسی که به همسرش اجازه میدهد که‌بدون حجاب کامل اسلامی از منزل خارج شود و در هر مجلسی شرکت کندو با هر کسی طرح دوستی بریزد بزرگترین خیانت را بخودش و همسرش‌انجام داده است.زیرا بدینوسیله آن بانوی بیگناه را در معرض صدها خطرقرار داده که رهائی از آنها کار آسانی نیست.کار پنبه سوختن و کار آتش‌سوزاندن می باشد کسی که پنبه را در معرض آتش قرار دهد و انتظار داشته‌باشد نسوزاند احمق و سفیه شمرده میشود.

چقدر نادان و پر توقعند مردانی که همسران و دختران خویشرابدون حجاب کامل اسلامی و با وضع زننده از منزل خارج میسازند و در معرض چشم‌چرانی جوانان قرار میدهند و انتظار دارند بدون اینکه متلکی‌بشنوند و کوچکترین نظر خیانتی بآنها بیفتد به منزل بازگردند!! آزادیهای‌دروغین و غلط همین آثار و لوازم بلکه بدتر از اینها را در بر دارد.زن اگردر خواسته‌های غیر مشروعش پیروز گشت و گام ی به جلو نهاد و توانست‌شوهر خویشرا مطیع گرداند روز بروز دائره خواسته‌هایش توسعه می‌یابد وتا پیروزی کامل میراند.در آنصورت نه تنها خودش بلکه شوهر وفرزندانش را به بدبختی و سیه روزی خواهد انداخت.

بدین جهت پیغمبر اسلام فرمود:مرد سرپرست‌خانواده‌اش‌محسوب میشود و هر سرپرستی نسبت‌به زیردستانش مسؤولیت‌خواهدداشت .

پیغمبر اکرم (ص) فرمود:زنان را به کارهای نیک دستور دهید قبل‌از اینکه شما را به کارهای بد وادار کنند .

حضرت صادق علیه السلام فرمود:سعادت مرد در اینست که‌سرپرست و قیم خانواده‌اش باشد .

پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:هر کس از همسرش اطاعت‌کند خدا او را برو در آتش خواهد افکند.عرض شد یا رسول الله این چه‌اطاعتی است؟فرمود:زن از شوهرش بخواهد که به حمامهای عمومی وعروسیها و عیدها و مجالس سوگواریها برود و لباسهای نازک و ظریف‌بپوشد و مرد باو اجازه بدهد .

پیغمبر اکرم فرمود:هر مردی که زنش آرایش کند و از منزل خارج شود دیوث می باشد و هر کس او را دیوث بنامد گناهکار نیست.و هر زنی که‌زینت کرده و خوشبو از منزل خارج شود و شوهرش بدان امر خشنود باشدخدا در مقابل هر گام ی که برمیدارد برای شوهرش خانه‌ای در دوزخ بناخواهد کرد .

در خاتمه لازم می باشد دو مطلب را یادآور شوم:

مطلب اول درست می باشد که مرد باید از همسرش مراقبت کندلیکن باید از روی عقل و تدبیر و در نهایت متانت و احتیاط انجام بگیرد.

باید حتی المقدور از تندی و خشونت اجتناب کرد.تا ممکن است‌بصورت‌امر و نهی نباشد مبادا زن احساس محدودیت و سلب آزادی کند و در قبال‌آن عکس العمل نشان بدهد و بسا اوقات کار به لجبازی و ستیزه‌گری منتهی‌شود.بهترین راه موفقیت،حسن تفاهم و جلب اعتماد و اظهار محبت وخوش اخلاقی است.باید همانند یک مربی دلسوز و مهربان با زبان خوش‌و بصورت خیرخواهی مصالح و مفاسد امور را برای همسرش تشریح کندتا خودش با میل و رغبت کارهای خوب را انجام دهد و از کارهای مضراجتناب نماید.

مطلب دوم مرد باید حد اعتدال و میانه‌روی را حفظ کند.

چنانکه بی‌قیدی مطلق و لاابالیگری صلاح نیست همچنین سختگیری ووسواسیگری نیز عواقب خوبی ندارد.زن نیز مانند مرد آزاد آفریده شده‌احتیاج به آزادی دارد.باید در معاشرتها و رفت و آمدهای بی‌خطر آزادی‌داشته باشد.

باید به او آزادی داد که به خانه پدر و مادر و برادر و خواهر و سایر خویشانش رفت و آمد کند و با دوستان شناخته شده و مورد اعتمادمعاشرت نماید.مگر در موردی که مفسده‌ای در بر داشته باشد.بهر حال‌ممنوعیت‌باید حالت استثنائی و محدودیت داشته باشد،اگر از حد خودگذشت و بصورت سختگیری و سلب آزادی در آمد غالبا عواقب خوبی‌ندارد.ایجاد کدورت و عقده میکند،صفا و صمیمیت‌خانوادگی را بر هم‌میزند.ممکن می باشد زن در اثر فشارها و سختگیریهای زیاد جانش بستوه‌آمده تصمیم بگیرد بهر طور شده قید و بندها را پاره کند و خودش را آزادسازد.حتی ممکن می باشد در اثر ناچاری به طلاق و جدایی هم خشنود شود.

به داستان زیر توجه فرمایید:

خانم جوانی بنام…در دادگاه حمایت‌خانواده به خبرنگار اطلاعات‌گفت:پنج‌سال پیش با جوانی بنام…ازدواج کردم.در آنموقع سرم پر ازشور جوانی بود که متاسفانه چندان دوامی نداشت. اکنون حاصل ازدواج مایک پسر و یک دختر است.چندی است‌شوهرم عینک بدبینی به چشم زده‌و نسبت‌به همه بدبین است.در نتیجه زندگی را به کام ما تلخ کرده است.

اجازه نمیدهد با هیچکس معاشرت کنم.بدتر اینکه زمان ی از خانه خارج‌میشود در را بروی من و بچه‌ها قفل میکند و ما تا بازگشت او در قفس خانه‌زندانی هستیم.حتی این حق را هم از من گرفته که گاهگاهی بدیدن پدر ومادرم بروم.فامیل من هم بخاطر اخلاق شوهرم دیگر بدیدن ما نمی‌آیند.

حالا سینه‌ام پر از غصه شده.از یک طرف نگران سرنوشت کودکان خودهستم و از سوی دیگر طاقت ادامه زندگی را ندارم.آمده‌ام تا دادگاه حمایت‌خانواده درباره طلاق من تصمیم بگیرد (7) .

این قبیل مردها که متاسفانه نمونه‌های فراوانی هم دارند در اثربدبینیهای بیجا یا عادتهای غلط آنقدر بر همسرانشان سختگیری میکنند که‌آن بیچاره‌ها بستوه آمده با اینکه به شوهر و فرزندان خویش علاقه دارند دراثر ناچاری تقاضای طلاق و جدایی میکنند،آخر چه وجهی دارد که مردبرای اظهار قدرت و مردانگی همسر بیگناهش را به طوری زندانی کند که‌حتی حق ملاقات با پدر و مادر و سایر خویشانش را نداشته باشد؟آیا فکرنمیکنند که گاهی همین سختگیریها اسباب انحراف بعض بانوان پاکدامن‌را فراهم ساخته است؟آیا فکر نمیکنند که در اثر همین سختگیریهای غلطچه خانواده‌هایی از هم متلاشی شده‌اند؟

بر فرض اینکه بانوی عاقل و فداکاری بود و با همین وضع ساخت‌لیکن بدون شک در چنین خانواده‌ای صفا و صمیمیت وجود نخواهدداشت.چگونه میتوان از بانوییکه خودش را مسلوب الاختیار و زندانی‌خانه میداند انتظار داشت که نسبت‌به شوهر و فرزندانش اظهار محبت کندو از روی میل و رغبت وضع منزل را مرتب سازد؟

 


مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

برچسب های
مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند - - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :1393/07/03-48 ماه قبل
کل بازدید : 3,087
تعداد بازدید ماه جاری : 2,312
تعداد بازدید در هفته جاری : 3
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند


مطالب مرتبط با مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

 • راهنمای آقایان چگونه همسرتان عاشق شما میشودراهنمای آقایان چگونه همسرتان عاشق شما میشود
  آقایان در شناخت خانم ها و رفتارهای اون ها و نحوه ابراز علاقه و توجه به خانم ها اکثرا مشکل دارند و خیلی وقت ها نمیدانند کی و چگونه خانم ها عاشق میشوند و چجوری باید دل همسرشان را بیشتر و بیشتر به دست آورد ،برای همین راهنمایی براتون داریم برای عاشق کردن همسرتان
 • آقایان بخوانند- چگونه از همسرمان معذرت بخواهیمآقایان بخوانند- چگونه از همسرمان معذرت بخواهیم
  به عنوان یک مرد باید اعتراف کنم که مردها درزندگی مشترک نیاز به راهنمایی ها و راهکارهای زبادی دارند  تا بتونن باهمسرشو زندگی خوبی داشته باشند یکی از این راه نمایی های مورد نیاز هر مرد نحوه معذرت خواهی از همسر است
 • رابطه با همسران با این معجزه ها بهتر کنیدرابطه با همسران با این معجزه ها بهتر کنید
  باورتون میشه که میتونین با تعدادی روز ساده معججزه ای در رابطه با همسرخودتون ایجاد کنید و روابطتات را از این رو به اون رو نمایید
 • اشتباهات رایج خانم ها در انتخاب همسراشتباهات رایج خانم ها در انتخاب همسر
  انتخاب همسر بدون شک یکی از مهمترین رویداد های زندگی هر کسی است و کوچکترین اشتباهی میتواند تمامی زندگی فرد را تحت الشعاع قراردهد و زندگی او را نابود کند
 • با همسر بچه ننه چه کنیمبا همسر بچه ننه چه کنیم
  شاید اصطلاح بچه ننه زیاد قشنگ و زیبا نباشد اما حقیقت رفتاری خیلی از افراد مخصوصا مرد هاست، مخصوصاً وقتی همسرمان بچه ننه باشد مشکل بزرگی به وجود میآید و حقیقتا چه باید کرد با یک همسر بچه ننه
 • همسرتان خیانت نخواهد کرد اگر.... همسرتان خیانت نخواهد کرد اگر....
  گاهی در زندگی در ظاهر همه همه چیز ایده آل به نظر میرسه و عشق هم  در زندگی جریان داره ، اما حضور عشق و گاهی حضور بچه ها هم مانع خیانت نکردن همسرتان نیست
 • دوست همسر خود باشیم یا تنها همسر او باشیمدوست همسر خود باشیم یا تنها همسر او باشیم
  سوالی که همیشه درباره ازدواج ج مطرح است این است کهدوست همسر خود باشیم یا تنها همسر او باشیم
 • مشکل همسر ایرادگیر و راه حل آنمشکل همسر ایرادگیر و راه حل آن
  آیا شما هم درگیر با همسری ایرادگیر هستید و مشکلی با همسرتان دارید که درباره همه چیز ایراد میگیرد و مانده اید که با این همسر ایرادگیر چه کنید و دیگر راه حلی ندارید
 • با اشتباهات همسرمان چه کنیم به رویش بیاریم یا نهبا اشتباهات همسرمان چه کنیم به رویش بیاریم یا نه
  اشتباه چیزی است که از هر آدمی سر خواهد زد حالا کم و یا زیاد و اما این اشتباهات گاهی در زندگی مشترک مهمتر و کلیدی تر میشود و البته حساستر و ما بادی در زندگی با اشتباهات همسرمان چه کنیم و چه برخوردی نشان دهیم سوالی است  که همیشه پیس می آید
درمان دردها با استفاده از ارگاسم درمان دردها با استفاده از ارگاسم
ارگاسم علاوه بر اینکه بسایر لذت بخش است و مهمم میتونه مسکن درهایی هم باشه و دردهایی رو هم اروم بکنه ،شاید براتون مایه تعجب باشه اما این حقیقت ماجراست که با رسیدن به اوج لذت جنسی یا ارگاسم میتونین هم حس و حال بهتری داشته باشین و هم مسکنی باشه برای درد ها و ناراحتی های شما مهربانی، پرارزش‌ترین ویژگی اخلاقی مهربانی، پرارزش‌ترین ویژگی اخلاقی
اگر من بتوانم از براي کودکان فقط يک آرزو داشته باشم، آن آرزو اين است که آنها مهربان و با محبت بار آيند، محبتي عميق و سخاوت‌آميز و نه آنچنان محبتي که رنگ ظاهري و کم‌مايه آداب اجتماعي را داشته باشد. مهرباني به صورتي که دشمني و کينه‌جويي در فرد به حداقل ممکن برسد. توجه به احساسات کودک توجه به احساسات کودک
کودکان به محض آنکه دريابند چه انتظاري از آنها مي‌رود، و بويژه به‌مجرد آنکه به تردد خاطر و دودلي والدين خود پي برند از همکاري امتناع مي‌ورزند و جدال با پدر و مادر را آشکارا يا پنهاني آغاز مي‌کنند. و اين حالت را تا به آنجا- شايد ماه‌ها- ادامه مي‌دهند که والدين به عقل آيند و در آموزش فرزند جدي‌تر باشند و مثلا بر پسر خود فرياد بزنند که: «ديگر بس است. بحدکافي سربسر هم گذاشته‌ايم. تو ديگر يک پسر گنده شده‌اي، پسرهاي بزرگ و مردها اينطور عمل مي‌کنند. تو هم مثل يک پسر بزرگ هم مثل يک پسر بزرگ عمل کن.» شگفت‌انگيز و باورناکردني است که چگونه يک فرزند دو سال و نيم يا سه ساله، پس از يک سال يکدندگي و لجباري، وقتي مي‌بيند که والدين او چنان شهامتي پيدا کرده‌اند که براي وي رهبران مصمم و جدي باشند، يکباره به فرمانشان گوش مي‌دهند و آغاز به همکاري مي‌کنند. نامه‌های پراحساس از عشق نامه‌های پراحساس از عشق
می‌خواهم از این دفتر خاطرات، صفحه‌ای پاره کنم و برایت به پای کبوتر ببندم، صفحه‌ای که هم شاید گوشه‌ای از تاریخ را می‌گوید، هم شاید دل‌نوشته کوچک و کوتاه زنی است از کرور کرور اتفاقات تاریخی که کمینه (به قول زن‌های قدیمی) از یک هزارمش خبر ندارد. شما در حیاط خلوت زندگی خودتان چه می‌کنید؟ شما در حیاط خلوت زندگی خودتان چه می‌کنید؟
حياط خلوت. اين کلمه براي شما چه معنايي دارد؟ شما را ياد چه چيزي مي‌اندازد؟ اصلا برايتان تعريفي دارد يا نه؟ براي من که معني‌اش مترادف است با چيزي که در نهايت مي‌رسد به حريم خصوصي انسان‌ها. جايي که فقط خودت هستي و خودت. چيزي که شايد اين روزها به متاعي ناياب تبديل شده که خيلي‌ها با چراغ دور شهر پي آن مي‌گردند. حياط خلوت ما آدم‌ها جاي عزيزي است براي خيلي‌هامان. جايي که در آنجا لااقل با خودمان بي‌رودربايستي‌تر هستيم. جايي که براي خودمان فيلم بازي نمي‌کنيم. جايي که قرار نيست آنجا به چهره‌مان نقاب بزنيم و براي خودمان فيلم بازي کنيم. نگاهی به ازدواج فامیلی نگاهی به ازدواج فامیلی
در فرهنگ ما ازدواج فامیلی به نسبت زیاد است، امروز نگاهی دیگر به ازدواج فامیلی و باید و نباید های آن انداخته ایم ده رفتار نا خوشایند مرد ها از دید خانم ها ده رفتار نا خوشایند مرد ها از دید خانم ها
امروز نکاتی کار آمد و خواندنی رو برای آقایان داریم نکاتی که بد نیست همیشه و در روابط تون در نظر داشته باشید که در رابطه شما تاثیر مثبتی دارد مردان و اقتدارشان و زنان و عاطفه مردان و اقتدارشان و زنان و عاطفه
از قدیم مرد ها در خانه به اقتدارو مردانگی شون زبان زد بوده اند و خانم ها به عاطفه و قدرت احساسشان و این توازنی در داخل خانواده ها بر قرار میکرده است اما آیا هنوز همین توازن بر اساس همین تقسیم قدرت در داخل خانواده ها باقی مانده و پابرجاست 7 قانون کلیدی برای جذب توجه یک خانم 7 قانون کلیدی برای جذب توجه یک خانم
تا حالا فکر کردید که ب ابه دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره خصوصات خانم ها و البته نگاهی دقیق به نیاز های خانم ها میتونین به خوبی رابطه خودتون رو با همسرتون و یا نامزدتون بهتر کنید ویژه آقایان : چگونه برای همسرتان جذاب باشید ویژه آقایان : چگونه برای همسرتان جذاب باشید
اگر به دنبال به دست آوردن دل همسرتان هستید و دوست دارید همچنان برای او جذاب و دوست داشتنی باشید باید دستورات و نکاتی رو همیشه به خاطر داشته باشید
درمان دردها با استفاده از ارگاسم درمان دردها با استفاده از ارگاسم
ارگاسم علاوه بر اینکه بسایر لذت بخش است و مهمم میتونه مسکن درهایی هم باشه و دردهایی رو هم اروم بکنه ،شاید براتون مایه تعجب باشه اما این حقیقت ماجراست که با رسیدن به اوج لذت جنسی یا ارگاسم میتونین هم حس و حال بهتری داشته باشین و هم مسکنی باشه برای درد ها و ناراحتی های شما مهربانی، پرارزش‌ترین ویژگی اخلاقی مهربانی، پرارزش‌ترین ویژگی اخلاقی
اگر من بتوانم از براي کودکان فقط يک آرزو داشته باشم، آن آرزو اين است که آنها مهربان و با محبت بار آيند، محبتي عميق و سخاوت‌آميز و نه آنچنان محبتي که رنگ ظاهري و کم‌مايه آداب اجتماعي را داشته باشد. مهرباني به صورتي که دشمني و کينه‌جويي در فرد به حداقل ممکن برسد. توجه به احساسات کودک توجه به احساسات کودک
کودکان به محض آنکه دريابند چه انتظاري از آنها مي‌رود، و بويژه به‌مجرد آنکه به تردد خاطر و دودلي والدين خود پي برند از همکاري امتناع مي‌ورزند و جدال با پدر و مادر را آشکارا يا پنهاني آغاز مي‌کنند. و اين حالت را تا به آنجا- شايد ماه‌ها- ادامه مي‌دهند که والدين به عقل آيند و در آموزش فرزند جدي‌تر باشند و مثلا بر پسر خود فرياد بزنند که: «ديگر بس است. بحدکافي سربسر هم گذاشته‌ايم. تو ديگر يک پسر گنده شده‌اي، پسرهاي بزرگ و مردها اينطور عمل مي‌کنند. تو هم مثل يک پسر بزرگ هم مثل يک پسر بزرگ عمل کن.» شگفت‌انگيز و باورناکردني است که چگونه يک فرزند دو سال و نيم يا سه ساله، پس از يک سال يکدندگي و لجباري، وقتي مي‌بيند که والدين او چنان شهامتي پيدا کرده‌اند که براي وي رهبران مصمم و جدي باشند، يکباره به فرمانشان گوش مي‌دهند و آغاز به همکاري مي‌کنند. نامه‌های پراحساس از عشق نامه‌های پراحساس از عشق
می‌خواهم از این دفتر خاطرات، صفحه‌ای پاره کنم و برایت به پای کبوتر ببندم، صفحه‌ای که هم شاید گوشه‌ای از تاریخ را می‌گوید، هم شاید دل‌نوشته کوچک و کوتاه زنی است از کرور کرور اتفاقات تاریخی که کمینه (به قول زن‌های قدیمی) از یک هزارمش خبر ندارد. شما در حیاط خلوت زندگی خودتان چه می‌کنید؟ شما در حیاط خلوت زندگی خودتان چه می‌کنید؟
حياط خلوت. اين کلمه براي شما چه معنايي دارد؟ شما را ياد چه چيزي مي‌اندازد؟ اصلا برايتان تعريفي دارد يا نه؟ براي من که معني‌اش مترادف است با چيزي که در نهايت مي‌رسد به حريم خصوصي انسان‌ها. جايي که فقط خودت هستي و خودت. چيزي که شايد اين روزها به متاعي ناياب تبديل شده که خيلي‌ها با چراغ دور شهر پي آن مي‌گردند. حياط خلوت ما آدم‌ها جاي عزيزي است براي خيلي‌هامان. جايي که در آنجا لااقل با خودمان بي‌رودربايستي‌تر هستيم. جايي که براي خودمان فيلم بازي نمي‌کنيم. جايي که قرار نيست آنجا به چهره‌مان نقاب بزنيم و براي خودمان فيلم بازي کنيم. نگاهی به ازدواج فامیلی نگاهی به ازدواج فامیلی
در فرهنگ ما ازدواج فامیلی به نسبت زیاد است، امروز نگاهی دیگر به ازدواج فامیلی و باید و نباید های آن انداخته ایم ده رفتار نا خوشایند مرد ها از دید خانم ها ده رفتار نا خوشایند مرد ها از دید خانم ها
امروز نکاتی کار آمد و خواندنی رو برای آقایان داریم نکاتی که بد نیست همیشه و در روابط تون در نظر داشته باشید که در رابطه شما تاثیر مثبتی دارد مردان و اقتدارشان و زنان و عاطفه مردان و اقتدارشان و زنان و عاطفه
از قدیم مرد ها در خانه به اقتدارو مردانگی شون زبان زد بوده اند و خانم ها به عاطفه و قدرت احساسشان و این توازنی در داخل خانواده ها بر قرار میکرده است اما آیا هنوز همین توازن بر اساس همین تقسیم قدرت در داخل خانواده ها باقی مانده و پابرجاست 7 قانون کلیدی برای جذب توجه یک خانم 7 قانون کلیدی برای جذب توجه یک خانم
تا حالا فکر کردید که ب ابه دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره خصوصات خانم ها و البته نگاهی دقیق به نیاز های خانم ها میتونین به خوبی رابطه خودتون رو با همسرتون و یا نامزدتون بهتر کنید ویژه آقایان : چگونه برای همسرتان جذاب باشید ویژه آقایان : چگونه برای همسرتان جذاب باشید
اگر به دنبال به دست آوردن دل همسرتان هستید و دوست دارید همچنان برای او جذاب و دوست داشتنی باشید باید دستورات و نکاتی رو همیشه به خاطر داشته باشید

 • خانم ها باید بیشتر به خودشان اهمیت بدهند
  خانم ها باید بیشتر به خودشان اهمیت بدهند

  این یک اصل هست که هر فردی باید به خودش اهمیت بدهد و بر این اساس برای خودش ارزشی قائل شود و در این بین خانم ها باید بیشتر خودشان را دوست داشته باشند و به خودشان اهمیت بدهند گفت و گو با مشاور ازدواج
  گفت و گو با مشاور ازدواج

  خیلی از ما ممکن است در مشکلاتی که برای ما و ازدواجمان پیش می اید به پیش مشاوره ازدواج برویم و با او مشاوره کنیم اما دقیقا به مشاور ازدواج چه چیزهایی باید بگوییم رازهایی از خانم ها برای مردان
  رازهایی از خانم ها برای مردان

  تفاوت هایی مشهدی در بین زنان و مردان هست که باید با دید باز به ان ها پرداخت و با توجه به ان ها می توان دید بهتری از رابطه این دو جنس پیدا کردن خواص دمنوش ریحان برای سلامتی
  خواص دمنوش ریحان برای سلامتی

  این بار می‌خواهیم یک دمنوش گیاهی دیگر را معرفی کنیم، دم‌نوش گیاه ریحان دارای خواص بسیار زیادی است، از جمله: آرام بخش و نشاط آور، برطرف کننده گلودرد، ضد دل‌پیچه و تهوع و مناسب برای دستگاه گوارش.پیشنهاد می‌کنیم گاهی این دمنوش را جایگزین چای سیاه کنید ازدواج با این دسته مردان ممنوع
  ازدواج با این دسته مردان ممنوع

  زدواج موهبتی است که خداوند به انسان داده تا راه و روش زندگی خود را با انتخاب آگاهانه خود پیش گیرد وقتی ما به دنیا می اییم هیچ اختیاری جهت انتخاب خانواده و به طبع ان نوع زندگی و تربیت نداریم اما با به بلوغ رسیدن فکری ما می توانیم ازدواج کنیم و بقیه زندگی خود را در مسیری انتخاب شده توسط خودمان ادامه دهیم از این رو این انتخاب بسیار بسیار مهم است و باید با دقت و وسواس خاصی انجام شود تا خوشبختی فرد تضمین شود.
 • تبریک بازیگران به پرویز پرستویی
  تبریک بازیگران به پرویز پرستویی

  متن پیام انجمن بازیگران به پرویز پرستویی ستاره معروف گزارشگر آب و هوا شد
  ستاره معروف گزارشگر آب و هوا شد

  خبری تازه از تغییر فیلد کاری یکی از ستاره های هالیوودی رو برای شما داریم کری خوانی فرهاد مجیدی در ایستاگرام
  کری خوانی فرهاد مجیدی در ایستاگرام

  کری خوانی فرهاد مجیدی در ایستاگرام برای پرسپولیسی های دو آتیشه روش گلایه و درد دل نامزدی
  روش گلایه و درد دل نامزدی

  دوران نامزدی و اوایل ازدواج دوران شیرین و البته جذابی است اما آداب  و رسوم خودش رو داره که باید تا حدودی باهاشون آشنا بود زندگی به رنگ پرچم + عکس
  زندگی به رنگ پرچم + عکس

  امروز از هواداری برای شما  خبری داریم که به رنگ پرچم کشورش زندگی میکنه
 • تبدیل روز کاری بد به روز خوب
  تبدیل روز کاری بد به روز خوب

  شده تا حالا که روزی برای شما روز کاری بدی باشه و از اول روز مشکلاتی دست به گریبان باشید و یا از نظر روانی احساس کنید امروز روز کاری خیلی خیلی بدی است و بخواید اون رو تغییر بدید به روی خوب دست یابی به آرزوی ده ساله علیرضا حقیقی
  دست یابی به آرزوی ده ساله علیرضا حقیقی

  امروز عکسی از 10 سال پیش علیرضا حقیقی رو داریم که آروزی دروازه بانی اول تیم ملی و قرار گرفتن در جایگاه احمد رضا عابدزاده رو کرده بود گرانی شیر و لبنیات بعد از ماه رمضان
  گرانی شیر و لبنیات بعد از ماه رمضان

  بعد از ماه رمضان امسان شیر و لبنیات گران خواهد شد این  خبری بود که در روز گذشته در تلویزیون منتشر شد علائم افسردگی در جوانان
  علائم افسردگی در جوانان

  انی روز ها خیلی خیلی شایع شده که جوانان دچار افسردگی میشوند و این مشکل دامن خیلی از اون ها رو میگیره اما چرا و چگونه و اصلا علائم افسردگی در جوانان چیست؟؟ آشنایی با محل تولد و زندگی بچه های تیم ملی
  آشنایی با محل تولد و زندگی بچه های تیم ملی

  امروز نگاه کوچیکی انداختیم به اینکه بچه های تیم ملی فوتبالمون بچه های کجا هستند و در کجا سکونت دارند

متفاوت متفاوت: آیا اثرات سودمند آشامیدن آب ولرم را می دانید! متفاوت متفاوت: آیا اثرات سودمند آشامیدن آب ولرم را می دانید!
اگر می خواهید زودتر به تناسب اندام برسید سعی کنید با نوشیدن آب گرم در کنار غذا حتما آب سرد میل نکنید و تشنگی تان را با آب نیمه گرم رفع کنید.
با سلامتی انبه چه فایده هایی برای جسم ما به همراه دارد! با سلامتی انبه چه فایده هایی برای جسم ما به همراه دارد!
انبه چه نوع میوه ای است این میوه چه خاصیت هایی برای بدن ما به همراه دارد چه ارزش غذایی دارد از مصرف این میوه غافل نشوید.
مطلبی از خوراکی های زیان آور در ماه رمضان و افطار! مطلبی از خوراکی های زیان آور در ماه رمضان و افطار!
برخی غذاها را قبل از خوابیدن نباید میل نکنید در ماه رمضان باید مراقبت های تغذیه ای زیادی در نظر بگیرید در ادامه راهنمایی هایی برایتان داریم.
چرا زنان بیشتر افسرده می شوند؟ چرا زنان بیشتر افسرده می شوند؟
حتما تا به حال شنیده اید که زنان بیشتر مستعد افسردگی هستند، زنان هیجان پذیرتر هستند و…. برای بررسی دلیل این پدیده بهتر است ابتدا سیستم مغزی را مورد بررسی قرار دهیم. کاراترین مدل برای شناخت مراحل تکاملی مغز مدلی است که توسط پل مکلین تهیه شده است. این نظریه می گوید سه مرحله مختلف […]
ملاک های جذابیت جسمانی ملاک های جذابیت جسمانی
همه ما از بچگی یاد گرفته ایم ” که در مورد کتابها از روی جلدشان قضاوت نکنیم” و اینکه “زیبایی در سیرت است نه در صورت” و یا “زیبا آنست که زیبا عمل کند”، با وجود این به کرات دیده شده افراد به جذاب ترین افراد با بیشترین احتمال پاسخ مثبت می دهند و به […]
تازه ترین مطلب از خصوصیات معالجه ای روغن حیوانی چه مقدار اطلاع دارید؟! تازه ترین مطلب از خصوصیات معالجه ای روغن حیوانی چه مقدار اطلاع دارید؟!
از فایده ها و خواص درمانی روغن حیوانی چه میزان اطلاع دارید این روغن برای درمان چه مشکلاتی از بدن موثر خواهد بود و چربی آن ضرری برای بدن مصرف کنندگان دارد یا خیر؟
از نگاه سلامت  چای و آشامیدنی های داغ چه اثراتی روی مری میگذارند! از نگاه سلامت چای و آشامیدنی های داغ چه اثراتی روی مری میگذارند!
چای و نوشیدنی های داغ چه تاثیراتی روی مری میگذارند در صورت مصرف دائم از نوشیدنی هایی مانند آن چه آسیبی به سلامتی مان وارد خواهیم کرد.
دید سلامتی اثرات منفی و زیان آور میل کردن فست فود در شب! دید سلامتی اثرات منفی و زیان آور میل کردن فست فود در شب!
با مصرف انواع فست فودها در هنگام شب باعث بی خوابی خود خواهید شد تاثیرات منفی و مضر فست فودها را ادر ادامه مطلب باهم مرور می کنیم.
دید سلامتی خاصیت ها بی شمار گیاه خرفه! دید سلامتی خاصیت ها بی شمار گیاه خرفه!
خرفه از جمله مفید ترین سبزی های خوراکی به شمار میرود که می تواند در زمینه های زیادی باعث درمان مشکلات مختلف بدن شود در ماه رمضان از این سبزی در وعده های سحری و افطار بیشتر مصرف کنید.
از نگاه سلامت مرتب کردن هورمون های آقایانه با یاری مواد غذا چنوع! از نگاه سلامت مرتب کردن هورمون های آقایانه با یاری مواد غذا چنوع!
تنظیم هورمون ها با کمک مواد خوراکی چگونه امکانپذیر است توصیه های تغذیه ای مناسبی برای آقایان داریم و برای ایجاد تعادل در هورمون هایشان شیوه ها و راه حل های غذایی مناسبی آورده ایم.
خرید بک لینک دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ دانلود بازی کم حجم مدل آستین مانتو