هوالرزاق
ads


مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

خانم ها در هر سنی که باشند نسبط به مردان خیلی حساس تر و عاطفی تر هسند وبر همین اساس در صد آسیب پذیری آن ها بیشتر است و همیشه باید مردان مراقب همسران خودشون باشند

زن یک موجود عاطفی است.غالبا احساساتش بر تعقلاتش غلبه دارد.

خوشباورتر از مرد است.زودتر تحت تاثیر قرار میگیرد.زودتر فریب‌میخورد.چون روحی حساس و لطیف دارد زود متاثر میشود.زود شیفته ومجذوب میگردد زود آزرده خاطر میشود. در مقابل خواسته‌های نفسانی ومظاهر فریبنده خیلی زود متاثر میشود و کنترل احساسات برایش دشواراست.هن گام یکه عواطفش تحریک شد بدون اینکه در عواقب امور خوب‌بیندیشد تصمیم میگیرد.پس اگر مرد بر اعمال و رفتار همسرش نظارت‌داشته باشد به صلاح خانواده میباشد و بدینوسیله میتواند بسیاری ازخطرات احتمالی را دفع کند.

مراقب زن خود باشید

بدین جهت در آیین مقدس اسلام مرد بعنوان قیم و سرپرست‌خانواده‌تعیین شده در مقابل آنها مسئولیت دارد.

خداوند حکیم در قرآن شریف میفرماید:

«مردان سرپرست و کاراندیش زنانند زیرا خدا بعض کسانرا بر بعض‌دیگر برتری داده می باشد و برای اینکه از مالهای خویش خرج کرده‌اند.پس‌زنان شایسته،فرمانبردار و حافظ غیبند ».

مرد چون به عنوان سرپرست‌خانواده شناخته شده نمیتواند همسرش‌را باختیار خود رها کرده در اعمال و رفتارش نظارتی نداشته باشد.بلکه‌مسؤولیت ویژه‌اش اقتضا میکند که همواره مراقب او باشد و از دورادور براعمال و حرکاتش نظارت کند مبادا در اثر خوشباوری و ساده لوحی‌منحرف گردد.اگر دید با افراد ناباب و فاسد معاشرت میکند با زبان خوش او را متنبه سازد و ضرر و زیان آنرا برایش تشریح کند.و به هر طور شده‌دوستی و رفت و آمد آنها را قطع کند.اجازه ندهد با لباسهای بدن نما وآرایش کامل و بی‌بند و بار از منزل خارج شود و خودش را در معرض‌چشم چرانی بیگانگان قرار دهد.اجازه ندهد در مجالس فساد شرکت کند.

زن اگر در معاشرتها و رفت و آمدها مطلق العنان و بی‌قید و بند باشد و کسی‌از وی مراقبت نکند ممکن است‌بدام ناپاکان و دیو صفتان گرفتار شده‌در وادیهای فساد و بد اخلاقی سقوط کنند.

مرد باید به آمار بانوان بیگناهی که در اثر عدم مراقبت‌شوهر تحت‌تاثیر القاآت شیادان و فریبکاران قرار گرفته به وادیهای فساد کشانده‌شده‌اند،مراجعه کند و قبل از اینکه همسر معصومش نیز گرفتار شود ازخطر جلوگیری کند.

چه بانوان پاکدامن و خانه‌داری که در یک شب‌نشینی غیر مشروع ‌یا در یک مجلس عمومی فاسد،فریب خورده آبرو و شوهر و خانه وفرزندانشان را از دست داده‌اند؟کسی که به همسرش اجازه میدهد که‌بدون حجاب کامل اسلامی از منزل خارج شود و در هر مجلسی شرکت کندو با هر کسی طرح دوستی بریزد بزرگترین خیانت را بخودش و همسرش‌انجام داده است.زیرا بدینوسیله آن بانوی بیگناه را در معرض صدها خطرقرار داده که رهائی از آنها کار آسانی نیست.کار پنبه سوختن و کار آتش‌سوزاندن می باشد کسی که پنبه را در معرض آتش قرار دهد و انتظار داشته‌باشد نسوزاند احمق و سفیه شمرده میشود.

چقدر نادان و پر توقعند مردانی که همسران و دختران خویشرابدون حجاب کامل اسلامی و با وضع زننده از منزل خارج میسازند و در معرض چشم‌چرانی جوانان قرار میدهند و انتظار دارند بدون اینکه متلکی‌بشنوند و کوچکترین نظر خیانتی بآنها بیفتد به منزل بازگردند!! آزادیهای‌دروغین و غلط همین آثار و لوازم بلکه بدتر از اینها را در بر دارد.زن اگردر خواسته‌های غیر مشروعش پیروز گشت و گام ی به جلو نهاد و توانست‌شوهر خویشرا مطیع گرداند روز بروز دائره خواسته‌هایش توسعه می‌یابد وتا پیروزی کامل میراند.در آنصورت نه تنها خودش بلکه شوهر وفرزندانش را به بدبختی و سیه روزی خواهد انداخت.

بدین جهت پیغمبر اسلام فرمود:مرد سرپرست‌خانواده‌اش‌محسوب میشود و هر سرپرستی نسبت‌به زیردستانش مسؤولیت‌خواهدداشت .

پیغمبر اکرم (ص) فرمود:زنان را به کارهای نیک دستور دهید قبل‌از اینکه شما را به کارهای بد وادار کنند .

حضرت صادق علیه السلام فرمود:سعادت مرد در اینست که‌سرپرست و قیم خانواده‌اش باشد .

پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:هر کس از همسرش اطاعت‌کند خدا او را برو در آتش خواهد افکند.عرض شد یا رسول الله این چه‌اطاعتی است؟فرمود:زن از شوهرش بخواهد که به حمامهای عمومی وعروسیها و عیدها و مجالس سوگواریها برود و لباسهای نازک و ظریف‌بپوشد و مرد باو اجازه بدهد .

پیغمبر اکرم فرمود:هر مردی که زنش آرایش کند و از منزل خارج شود دیوث می باشد و هر کس او را دیوث بنامد گناهکار نیست.و هر زنی که‌زینت کرده و خوشبو از منزل خارج شود و شوهرش بدان امر خشنود باشدخدا در مقابل هر گام ی که برمیدارد برای شوهرش خانه‌ای در دوزخ بناخواهد کرد .

در خاتمه لازم می باشد دو مطلب را یادآور شوم:

مطلب اول درست می باشد که مرد باید از همسرش مراقبت کندلیکن باید از روی عقل و تدبیر و در نهایت متانت و احتیاط انجام بگیرد.

باید حتی المقدور از تندی و خشونت اجتناب کرد.تا ممکن است‌بصورت‌امر و نهی نباشد مبادا زن احساس محدودیت و سلب آزادی کند و در قبال‌آن عکس العمل نشان بدهد و بسا اوقات کار به لجبازی و ستیزه‌گری منتهی‌شود.بهترین راه موفقیت،حسن تفاهم و جلب اعتماد و اظهار محبت وخوش اخلاقی است.باید همانند یک مربی دلسوز و مهربان با زبان خوش‌و بصورت خیرخواهی مصالح و مفاسد امور را برای همسرش تشریح کندتا خودش با میل و رغبت کارهای خوب را انجام دهد و از کارهای مضراجتناب نماید.

مطلب دوم مرد باید حد اعتدال و میانه‌روی را حفظ کند.

چنانکه بی‌قیدی مطلق و لاابالیگری صلاح نیست همچنین سختگیری ووسواسیگری نیز عواقب خوبی ندارد.زن نیز مانند مرد آزاد آفریده شده‌احتیاج به آزادی دارد.باید در معاشرتها و رفت و آمدهای بی‌خطر آزادی‌داشته باشد.

باید به او آزادی داد که به خانه پدر و مادر و برادر و خواهر و سایر خویشانش رفت و آمد کند و با دوستان شناخته شده و مورد اعتمادمعاشرت نماید.مگر در موردی که مفسده‌ای در بر داشته باشد.بهر حال‌ممنوعیت‌باید حالت استثنائی و محدودیت داشته باشد،اگر از حد خودگذشت و بصورت سختگیری و سلب آزادی در آمد غالبا عواقب خوبی‌ندارد.ایجاد کدورت و عقده میکند،صفا و صمیمیت‌خانوادگی را بر هم‌میزند.ممکن می باشد زن در اثر فشارها و سختگیریهای زیاد جانش بستوه‌آمده تصمیم بگیرد بهر طور شده قید و بندها را پاره کند و خودش را آزادسازد.حتی ممکن می باشد در اثر ناچاری به طلاق و جدایی هم خشنود شود.

به داستان زیر توجه فرمایید:

خانم جوانی بنام…در دادگاه حمایت‌خانواده به خبرنگار اطلاعات‌گفت:پنج‌سال پیش با جوانی بنام…ازدواج کردم.در آنموقع سرم پر ازشور جوانی بود که متاسفانه چندان دوامی نداشت. اکنون حاصل ازدواج مایک پسر و یک دختر است.چندی است‌شوهرم عینک بدبینی به چشم زده‌و نسبت‌به همه بدبین است.در نتیجه زندگی را به کام ما تلخ کرده است.

اجازه نمیدهد با هیچکس معاشرت کنم.بدتر اینکه زمان ی از خانه خارج‌میشود در را بروی من و بچه‌ها قفل میکند و ما تا بازگشت او در قفس خانه‌زندانی هستیم.حتی این حق را هم از من گرفته که گاهگاهی بدیدن پدر ومادرم بروم.فامیل من هم بخاطر اخلاق شوهرم دیگر بدیدن ما نمی‌آیند.

حالا سینه‌ام پر از غصه شده.از یک طرف نگران سرنوشت کودکان خودهستم و از سوی دیگر طاقت ادامه زندگی را ندارم.آمده‌ام تا دادگاه حمایت‌خانواده درباره طلاق من تصمیم بگیرد (7) .

این قبیل مردها که متاسفانه نمونه‌های فراوانی هم دارند در اثربدبینیهای بیجا یا عادتهای غلط آنقدر بر همسرانشان سختگیری میکنند که‌آن بیچاره‌ها بستوه آمده با اینکه به شوهر و فرزندان خویش علاقه دارند دراثر ناچاری تقاضای طلاق و جدایی میکنند،آخر چه وجهی دارد که مردبرای اظهار قدرت و مردانگی همسر بیگناهش را به طوری زندانی کند که‌حتی حق ملاقات با پدر و مادر و سایر خویشانش را نداشته باشد؟آیا فکرنمیکنند که گاهی همین سختگیریها اسباب انحراف بعض بانوان پاکدامن‌را فراهم ساخته است؟آیا فکر نمیکنند که در اثر همین سختگیریهای غلطچه خانواده‌هایی از هم متلاشی شده‌اند؟

بر فرض اینکه بانوی عاقل و فداکاری بود و با همین وضع ساخت‌لیکن بدون شک در چنین خانواده‌ای صفا و صمیمیت وجود نخواهدداشت.چگونه میتوان از بانوییکه خودش را مسلوب الاختیار و زندانی‌خانه میداند انتظار داشت که نسبت‌به شوهر و فرزندانش اظهار محبت کندو از روی میل و رغبت وضع منزل را مرتب سازد؟

 


مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

برچسب های
مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند - - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :1393/07/03-50 ماه قبل
کل بازدید : 3,112
تعداد بازدید ماه جاری : 2,337
تعداد بازدید در هفته جاری : 1
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند


مطالب مرتبط با مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

 • راهنمای آقایان چگونه همسرتان عاشق شما میشودراهنمای آقایان چگونه همسرتان عاشق شما میشود
  آقایان در شناخت خانم ها و رفتارهای اون ها و نحوه ابراز علاقه و توجه به خانم ها اکثرا مشکل دارند و خیلی وقت ها نمیدانند کی و چگونه خانم ها عاشق میشوند و چجوری باید دل همسرشان را بیشتر و بیشتر به دست آورد ،برای همین راهنمایی براتون داریم برای عاشق کردن همسرتان
 • آقایان بخوانند- چگونه از همسرمان معذرت بخواهیمآقایان بخوانند- چگونه از همسرمان معذرت بخواهیم
  به عنوان یک مرد باید اعتراف کنم که مردها درزندگی مشترک نیاز به راهنمایی ها و راهکارهای زبادی دارند  تا بتونن باهمسرشو زندگی خوبی داشته باشند یکی از این راه نمایی های مورد نیاز هر مرد نحوه معذرت خواهی از همسر است
 • رابطه با همسران با این معجزه ها بهتر کنیدرابطه با همسران با این معجزه ها بهتر کنید
  باورتون میشه که میتونین با تعدادی روز ساده معججزه ای در رابطه با همسرخودتون ایجاد کنید و روابطتات را از این رو به اون رو نمایید
 • اشتباهات رایج خانم ها در انتخاب همسراشتباهات رایج خانم ها در انتخاب همسر
  انتخاب همسر بدون شک یکی از مهمترین رویداد های زندگی هر کسی است و کوچکترین اشتباهی میتواند تمامی زندگی فرد را تحت الشعاع قراردهد و زندگی او را نابود کند
 • با همسر بچه ننه چه کنیمبا همسر بچه ننه چه کنیم
  شاید اصطلاح بچه ننه زیاد قشنگ و زیبا نباشد اما حقیقت رفتاری خیلی از افراد مخصوصا مرد هاست، مخصوصاً وقتی همسرمان بچه ننه باشد مشکل بزرگی به وجود میآید و حقیقتا چه باید کرد با یک همسر بچه ننه
 • همسرتان خیانت نخواهد کرد اگر.... همسرتان خیانت نخواهد کرد اگر....
  گاهی در زندگی در ظاهر همه همه چیز ایده آل به نظر میرسه و عشق هم  در زندگی جریان داره ، اما حضور عشق و گاهی حضور بچه ها هم مانع خیانت نکردن همسرتان نیست
 • دوست همسر خود باشیم یا تنها همسر او باشیمدوست همسر خود باشیم یا تنها همسر او باشیم
  سوالی که همیشه درباره ازدواج ج مطرح است این است کهدوست همسر خود باشیم یا تنها همسر او باشیم
 • مشکل همسر ایرادگیر و راه حل آنمشکل همسر ایرادگیر و راه حل آن
  آیا شما هم درگیر با همسری ایرادگیر هستید و مشکلی با همسرتان دارید که درباره همه چیز ایراد میگیرد و مانده اید که با این همسر ایرادگیر چه کنید و دیگر راه حلی ندارید
 • با اشتباهات همسرمان چه کنیم به رویش بیاریم یا نهبا اشتباهات همسرمان چه کنیم به رویش بیاریم یا نه
  اشتباه چیزی است که از هر آدمی سر خواهد زد حالا کم و یا زیاد و اما این اشتباهات گاهی در زندگی مشترک مهمتر و کلیدی تر میشود و البته حساستر و ما بادی در زندگی با اشتباهات همسرمان چه کنیم و چه برخوردی نشان دهیم سوالی است  که همیشه پیس می آید
درمان دردها با استفاده از ارگاسم درمان دردها با استفاده از ارگاسم
ارگاسم علاوه بر اینکه بسایر لذت بخش است و مهمم میتونه مسکن درهایی هم باشه و دردهایی رو هم اروم بکنه ،شاید براتون مایه تعجب باشه اما این حقیقت ماجراست که با رسیدن به اوج لذت جنسی یا ارگاسم میتونین هم حس و حال بهتری داشته باشین و هم مسکنی باشه برای درد ها و ناراحتی های شما مهربانی، پرارزش‌ترین ویژگی اخلاقی مهربانی، پرارزش‌ترین ویژگی اخلاقی
اگر من بتوانم از براي کودکان فقط يک آرزو داشته باشم، آن آرزو اين است که آنها مهربان و با محبت بار آيند، محبتي عميق و سخاوت‌آميز و نه آنچنان محبتي که رنگ ظاهري و کم‌مايه آداب اجتماعي را داشته باشد. مهرباني به صورتي که دشمني و کينه‌جويي در فرد به حداقل ممکن برسد. توجه به احساسات کودک توجه به احساسات کودک
کودکان به محض آنکه دريابند چه انتظاري از آنها مي‌رود، و بويژه به‌مجرد آنکه به تردد خاطر و دودلي والدين خود پي برند از همکاري امتناع مي‌ورزند و جدال با پدر و مادر را آشکارا يا پنهاني آغاز مي‌کنند. و اين حالت را تا به آنجا- شايد ماه‌ها- ادامه مي‌دهند که والدين به عقل آيند و در آموزش فرزند جدي‌تر باشند و مثلا بر پسر خود فرياد بزنند که: «ديگر بس است. بحدکافي سربسر هم گذاشته‌ايم. تو ديگر يک پسر گنده شده‌اي، پسرهاي بزرگ و مردها اينطور عمل مي‌کنند. تو هم مثل يک پسر بزرگ هم مثل يک پسر بزرگ عمل کن.» شگفت‌انگيز و باورناکردني است که چگونه يک فرزند دو سال و نيم يا سه ساله، پس از يک سال يکدندگي و لجباري، وقتي مي‌بيند که والدين او چنان شهامتي پيدا کرده‌اند که براي وي رهبران مصمم و جدي باشند، يکباره به فرمانشان گوش مي‌دهند و آغاز به همکاري مي‌کنند. نامه‌های پراحساس از عشق نامه‌های پراحساس از عشق
می‌خواهم از این دفتر خاطرات، صفحه‌ای پاره کنم و برایت به پای کبوتر ببندم، صفحه‌ای که هم شاید گوشه‌ای از تاریخ را می‌گوید، هم شاید دل‌نوشته کوچک و کوتاه زنی است از کرور کرور اتفاقات تاریخی که کمینه (به قول زن‌های قدیمی) از یک هزارمش خبر ندارد. شما در حیاط خلوت زندگی خودتان چه می‌کنید؟ شما در حیاط خلوت زندگی خودتان چه می‌کنید؟
حياط خلوت. اين کلمه براي شما چه معنايي دارد؟ شما را ياد چه چيزي مي‌اندازد؟ اصلا برايتان تعريفي دارد يا نه؟ براي من که معني‌اش مترادف است با چيزي که در نهايت مي‌رسد به حريم خصوصي انسان‌ها. جايي که فقط خودت هستي و خودت. چيزي که شايد اين روزها به متاعي ناياب تبديل شده که خيلي‌ها با چراغ دور شهر پي آن مي‌گردند. حياط خلوت ما آدم‌ها جاي عزيزي است براي خيلي‌هامان. جايي که در آنجا لااقل با خودمان بي‌رودربايستي‌تر هستيم. جايي که براي خودمان فيلم بازي نمي‌کنيم. جايي که قرار نيست آنجا به چهره‌مان نقاب بزنيم و براي خودمان فيلم بازي کنيم. نگاهی به ازدواج فامیلی نگاهی به ازدواج فامیلی
در فرهنگ ما ازدواج فامیلی به نسبت زیاد است، امروز نگاهی دیگر به ازدواج فامیلی و باید و نباید های آن انداخته ایم ده رفتار نا خوشایند مرد ها از دید خانم ها ده رفتار نا خوشایند مرد ها از دید خانم ها
امروز نکاتی کار آمد و خواندنی رو برای آقایان داریم نکاتی که بد نیست همیشه و در روابط تون در نظر داشته باشید که در رابطه شما تاثیر مثبتی دارد مردان و اقتدارشان و زنان و عاطفه مردان و اقتدارشان و زنان و عاطفه
از قدیم مرد ها در خانه به اقتدارو مردانگی شون زبان زد بوده اند و خانم ها به عاطفه و قدرت احساسشان و این توازنی در داخل خانواده ها بر قرار میکرده است اما آیا هنوز همین توازن بر اساس همین تقسیم قدرت در داخل خانواده ها باقی مانده و پابرجاست 7 قانون کلیدی برای جذب توجه یک خانم 7 قانون کلیدی برای جذب توجه یک خانم
تا حالا فکر کردید که ب ابه دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره خصوصات خانم ها و البته نگاهی دقیق به نیاز های خانم ها میتونین به خوبی رابطه خودتون رو با همسرتون و یا نامزدتون بهتر کنید ویژه آقایان : چگونه برای همسرتان جذاب باشید ویژه آقایان : چگونه برای همسرتان جذاب باشید
اگر به دنبال به دست آوردن دل همسرتان هستید و دوست دارید همچنان برای او جذاب و دوست داشتنی باشید باید دستورات و نکاتی رو همیشه به خاطر داشته باشید
اگر دنبال ازدواج موفقیت این ده نکته را به کار ببرید اگر دنبال ازدواج موفقیت این ده نکته را به کار ببرید
آیا شما هم به دنبال ازدواج موفق و خوبی هستید و دوست دارید که ازدواج خوبی داشته باشید، امروز 10 نکته رو برای شما داریم که در ازدواجی موفق راهنمای شما دوستان خواهد بود آیا شوهر خوب و ایده آل هستم آیا شوهر خوب و ایده آل هستم
در زندگی مشترک زن و مرد همیشه سعی میکنند که برای هم خوب و مناسب باشند، اما آیا ما به عنوان یک مرد برای همسرمان شوهر خوب و ایده آلی هستیم، و اگر مشکلی در زندگی ما هست از جانب ما نیست همسرتان خیانت نخواهد کرد اگر.... همسرتان خیانت نخواهد کرد اگر....
گاهی در زندگی در ظاهر همه همه چیز ایده آل به نظر میرسه و عشق هم  در زندگی جریان داره ، اما حضور عشق و گاهی حضور بچه ها هم مانع خیانت نکردن همسرتان نیست دوست همسر خود باشیم یا تنها همسر او باشیم دوست همسر خود باشیم یا تنها همسر او باشیم
سوالی که همیشه درباره ازدواج ج مطرح است این است کهدوست همسر خود باشیم یا تنها همسر او باشیم به باغ خوشبختی خود نزدیک شوید! به باغ خوشبختی خود نزدیک شوید!
آیا دوست دارید مانند دوران نامزدی و حتی بیش از آن،در زندگی خود شادمان باشید و دیگران را نیز شاد کنید؟ باغ زندگی نیازمند باغبانی دقیق،سخت کوش،مهربان و صبور است... اگر فکر میکنید نامزدتان بچه ننه است بخوانید اگر فکر میکنید نامزدتان بچه ننه است بخوانید
شما هم جزء اون دسته از خانم ها هستید که بعد از دوران نامزدی ناامید شده آید و فکر میکنید نامزد شما اینگونه که باید نیست و میشه گفت بچه ننه است؟ خواستگاری رمانتیک و کاملا متفاوت + عکس خواستگاری رمانتیک و کاملا متفاوت + عکس
امرز خبری از یک خواستگاری کاملا رمانتیک وزیبا و البته متفاوت براتون داریم تمامی قلب شوهر را تسخیر کنیم تمامی قلب شوهر را تسخیر کنیم
امروز راه و رسمی براتون داریم از روش تسخیر تمامی قلب شوهر شما بخونید که حتما حتما به کارتون خواهد آمد با این افراد ازدواج نکنید با این افراد ازدواج نکنید
امروز خصوصاتی براتون داریم از افرادی که ازدواج با این گروه زیاد به صلاح نیست و شاید بهترباشه بگم با این افراد بهتره ازدواج نکنین ازدواج موقت به جای گفت و گوی دختر و پسر در دانشگاه ها ازدواج موقت به جای گفت و گوی دختر و پسر در دانشگاه ها
بحث فراوانی اینروزها در مورد ازدواج موقت و فواید آن و.. در محافل عمومی میشود و حتی میگویند با ازدواج موقت میتوان تمامی مشکلات جوانان را حل کرد اما آیا واقعا اینگونه است

 • کفش پاشنه بلند زنانه و دخترانه
  کفش پاشنه بلند زنانه و دخترانه

  کفش پاشنه بلند زنانه و دخترانه را برای شما در این پست قرار داده ایم. جدیدترین مدل کفش پاشنه دار عروس
  جدیدترین مدل کفش پاشنه دار عروس

  جدیدترین مدل کفش پاشنه دار عروس را برای شما در این پست قرار داده ایم.   کفش پاشنه دار با تم رنگی شاد
  کفش پاشنه دار با تم رنگی شاد

  کفش پاشنه دار با تم رنگی شاد را برای شما در این پست قرار داده ایم. مدل کفش کریستال مختص عروس خانم ها
  مدل کفش کریستال مختص عروس خانم ها

  مدل کفش کریستال مختص عروس خانم ها را برای شما در این پست قرار داده ایم.   مدل کفش پاشنه بلند رنگی 93
  مدل کفش پاشنه بلند رنگی 93

  مدل کفش پاشنه بلند رنگی 93 را برای شما در این پست قرار داده ایم.  
 • دلایل دوران طولانی خونریزی قاعدگی چیست؟
  دلایل دوران طولانی خونریزی قاعدگی چیست؟

  ممکن است شما از پزشک خود بشنوید که وقتی با خون ریزی قاعدگی خیلی زیاد یا طولانی روبرو هستیم در شرایط بدنی خاصی قرار دارید. منوراژی به معنای دوره قاعدگی سنگین و طولانی مدت است. پلی منوره، به خون ریزی نامنظم در طول 21 روز یا کمتر اشاره دارد. این شرایط غیر عادی بعد از اینکه علل دیگری  مانند بارداری، رد شوند، مورد توجه قرار می گیرند. تغذیه ای مناسب برای تقویت ذهن
  تغذیه ای مناسب برای تقویت ذهن

  ویتامین‌هایی نظیر ویتامین B6 و B12 نقش بسیار مهمی در حفظ فعالیت‌های ذهنی و تقویت سیستم عصبی مرکزی دارند. این ویتامین‌ها باعث تقویت حافظه و هوشیاری می‌شوند. درست است که این ویتامین‌ها را به راحتی می‌توان با خوردن یک مولتی‌ویتامین دارای B6 و B12 تامین کرد؛ اما خوردن منابع غذایی طبیعی آن می‌تواند مفیدتر باشد. اسفناج، کلم بروکلی و لوبیاها از منابع غنی این ویتامین‌ها هستند که علاوه بر آن دارای آهن، فیبر بالا و ویتامین‌ها و املاح دیگری هم هستند. برای خوردن نوبرانه ها چه نکاتی باید رعایت کرد؟
  برای خوردن نوبرانه ها چه نکاتی باید رعایت کرد؟

  خوردن نوبرانه اگرچه لذتبخش است ولی می‌تواند مخاطراتی نیز برای سلامت بدن به‌همراه داشته باشد. در طب سنتی یک اصل کلی برای خوردن میوه‌ها وجود دارد و آن رعایت تقویم فصلی میوه‌هاست؛ یعنی هر میوه‌ای بسته به نیاز‌های موجودات و انسان‌های هر اقلیم به‌وجود می‌آید. بهتر است میوه‌های همان سرزمینی که در آن زندگی می‌کنید را مصرف کنید. راههایی برای کاهش فشار خون
  راههایی برای کاهش فشار خون

  یکی از بیماری هایی که از جمله مشکلات قلبی نیز محسوب می شود فشار خون بالاست. این بیماری عواقب بسیار بدی برای بدن دارد و گاهی ممکن است باعث مرگ نیز بشود.تا به حال قرص ها و آمپول های متفاوتی برای کنترل فشار خون و یا کاهش آن ساخته شده است که البته هر کدام عواقب مخصوص خودشان را دارند. این درحالی است که تنها با چند راه بسیار آسان می توانید فشار خون بالا را از بین ببرید. - اولین و البته راحت ترین راه قدم زدن است. یکی از مهمترین نکاتی که در این مورد باید رعایت کنید این است که فدم زدن برای کاهش فشار خون باید قدرتی باشد و میزان آن باید تقریبا یک ساعت در روز باشد. لباس لیلا حاتمی در افتتاحیه جشنواره فیلم کن
  لباس لیلا حاتمی در افتتاحیه جشنواره فیلم کن

  لباسی که لیلا حاتمی در مراسم افتتاحیۀ جشنوارۀ کن به تن داشت با هنر نقده‌دوزی تزئین شده بود
 • جدید باید و نبایدهای آموزش جنسی به نوجوانان
  جدید باید و نبایدهای آموزش جنسی به نوجوانان

  توضیح امور جنسی و پاسخ به پرسش‌های این حوزه به کودکان، هر چند سخت اما شدنی است، کودکان با استدلالات ساده قانع می‌شوند و والدین قادرند با گفتن حقایقی ساده به سوالات آنها پاسخ دهند؛ اما وقتی آنها به سنین نوجوانی می‌رسند آموزش مسائل جنسی با جزئیات بیشتری صورت می‌گیرد و برای بسیاری از والدین سخن گفتن درباره این مسائل و پاسخگویی به سوالات جنسی نوجوانان سخت‌تر می‌شود، برخی از آنها هنگام راهنمایی کردن فرزندانشان خود را در تنگنا می‌بینند، چرا که نمی‌دانند گفتن چه چیز درست و توضیح چه چیز غلط است.گردآوری از همراه با آنتی بیوتیک این مواد خوراکی را استفاده ننمایید!
  گردآوری از همراه با آنتی بیوتیک این مواد خوراکی را استفاده ننمایید!

  بهتر است هنگام مصرف برخی آنتی بیوتیک ها از مصرف شیر پرهیز کنید و سعی کنید سبب آسیب رساندن به بدنتان نشوید مصرف این دو بهمراه هم بسیار مضر و خطرناک خواهد بودبا روانشناسی پرخاشگری عامل کاهش عمر شما میشود!
  با روانشناسی پرخاشگری عامل کاهش عمر شما میشود!

  صبر و بردباری تنها یک فضیلت نیست بلکه نجات دهنده زندگی استمتفاوت متفاوت: با این اسموتی ها تناسب اندام بیشتری داشته باشید!
  متفاوت متفاوت: با این اسموتی ها تناسب اندام بیشتری داشته باشید!

  برخی اسموتی ها می توانند به شما در سوزاندن کالری ها و چربی های اضافی بدنتان کمک کنند این نوع اسموتی ها خواص زیادی برای سلامتی ما دارند و می توانند به افزایش درخشندگی و لطافت پوست نیز به ما کمک کنند.دید روانشناسی آنچه نباید به بیمار افسرده بگویید
  دید روانشناسی آنچه نباید به بیمار افسرده بگویید

  بیماران افسرده آسیب‌پذیری بالایی دارند و نسبت به صحبت‌های اطرافیانشان حساس‌تر هستند. صحبت کردن با افراد افسرده شیوه خاص خود را دارد و نمی‌توان از هر عباراتی در گفت‌وگو با آنها استفاده کرد.

والیبالیست ها همسرانشان در جشن قهرمانی +عکس والیبالیست ها همسرانشان در جشن قهرمانی +عکس
امروز تصاویری براتون داریم از شادمانی برو بچه های تیم والیبال بعد از قهرمانی آسیا در بازی های آسیایی به همراه همسرانشان و البته بچه های دوست داشتنی بازیکنان این تیم
کریس رونالدو و همسرش پس از هتریک کریس رونالدو و همسرش پس از هتریک
امروز عکسی رو براتون داریم که کریس رونالدو در کنار همسرش را نشان میدهد بعد از هتریکی که او در بازی رئال مادرید انجام داده است
استقلالی های قدیمی در لباس احرام استقلالی های قدیمی در لباس احرام
امروز تصویری براتون داریم از استقلالی های 2-3 سال قبل در لباس احرام که عکس زیبایی است
آشنایی با نارنگی این میوه پاییزی آشنایی با نارنگی این میوه پاییزی
با اومدن پاییز و شروع بیماری های پاییزی استفاده از نارنگی و پرتقال و البته لیمو به شدت زیاد میشه و واقعا هم که در این آب وهوا این میوه ها نیاز واقعی بدن هستند و بد ندیددیم که امروز نگاهی بندازیم به خواص نارنگی و  فواید این میوه دوست داشتنی برای شما دوستان
داستان ملاقات عاشقانه لیلی و مجنون داستان ملاقات عاشقانه لیلی و مجنون
امروز داستانی از قرار ملاقاتی عاشقانه و تاریخی رو براتون داریم قرار ملاقات عاشقانه لیلی و مجنون دو دلداده واقعی و زیبا که امیدوارم از خواندن این حکایت لذت ببرید
سم زدایی از بدن در 9 روز سم زدایی از بدن در 9 روز
گاهی بدن ما نیز نیاز دارد که دوره های درمانی و باز پروری خودش رو داشته باشه و از اون نگهداری های خوبی صورت بگیره که بر این اسساس رو به راه بشه و یکی از این توجه ها و دوره های درمانی سم زدایی از بدن است
مدل های ژاکت پاییزی دخترانه مدل های ژاکت پاییزی دخترانه
امروز مدل های زیبایی از ژاکت های پاییزی دخترانه رو براتون داریم مدل های زیبا و البته دوست داشتنی که هر کدام زیبایی خاص خودشون رو دارند  
پوست میوه هایی که میتواند به سلامتی شما کمک کند پوست میوه هایی که میتواند به سلامتی شما کمک کند
خیلی از ما عادت داریم پوست اکثر میوه ها رو میکنیم و میخوریم ، اما این عادتی است که درباره همه میوه ها خوب نیست و به عبارت دیگر پوست بعضی از میوه ها میتونه براتون مفید و مناسب بوده باشه و به سلامتی شما کمک کنه
حکایت بزرگی افلاطونی حکایت بزرگی افلاطونی
امروز حکایتی پند امیز و خواندنی دیگری رو داریم از منش مردی به نام افلاطون که در تاریخ ماندگار شده است
نیکی مظفری: با پارتی پدرم بازیگر نشدم نیکی مظفری: با پارتی پدرم بازیگر نشدم
وقتی فرزند یکی از بازیگران به دنیای بازیگری وارد میشود اولین حرف و حدیثی که بر سر زبان ها می افتد این است که او با پارتی پدریا مادر خود بازیگر شده است، اما نیکی مظفری میگوید که اینگونه نبوده و خودش با توانایی های خودش بازیگر شده است
خرید بک لینک دانلود آهنگ دانلود بازی کم حجم مدل آستین مانتو