هوالرزاق


این دسته از خانم ها به سختی باردار میشوند

این دسته از خانم ها به سختی باردار میشوند

این دسته از خانم ها به سختی باردار میشوند

نتایج یک مطالعه جدید تایید کرد که استرس و فشارهای روانی باردار شدن را برایخانم ها مشکل می‌سازد. در این مطالعه که نتایج آن در مجله Human Reproduction منتشر شده پزشکان به منظور درک این ارتباط 501 زوج را که قصد بچه‌دارشدن داشتند مورد بررسی قرار دادند.خانم ها در این مطالعه در طول دوره بارداری نیز تحت مطالعه بودند.

همچنین میزان «کورتیزول» و «آلفا-آمیلاز» که دو شاخص نشان‌دهنده سطح استرس هستند با آزمایش روی بزاقخانم ها شرکت‌کننده در مطالعه اندازه‌گیری شد. پزشکان در این مطالعه دریافتند از 80 درصد زنانی که تا پایان این مطالعه حضور داشتند 87 درصد در طول انجام مطالعه باردار شدند و در 13 درصد آنان بارداری اتفاق نیافتاد. پزشکان با بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر بارداری دریافتند در زنانی که بالاترین سطح آلفا-آمیلاز وجود داشته 29 درصد کم شدن بارداری مشاهده شده و بیش از دو برابر احتمال دارد نازا شوند.

به گفته پزشکان این اولین بررسی برای نشان دادن ارتباط بین شاخص‌های استرس در بزاق و احتمال نازایی بوده است.


این دسته از خانم ها به سختی باردار میشوند

برچسب های
این دسته از خانم ها به سختی باردار میشوند - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 9,007
تعداد بازدید ماه جاری : 6,442
تعداد بازدید در هفته جاری : 9
تعداد علاقه مندی ها : 1
تعداد 1رای به این دسته از خانم ها به سختی باردار میشوند داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 100 %
نظر شما راجع به این دسته از خانم ها به سختی باردار میشوند