هوالرزاق


جدید  معالجه نگرانی با مدیتیشن

جدید معالجه نگرانی با مدیتیشن

▪ مدیتیشن شیوه ی است که به ذهن آموزش می دهد تا بتواند روی یک شی ء ساده تمرکز کند.

معالجه اضطراب 
 

 اغلب ما مدقت نمی شویم که اضطرابتمام وجود ما را در بر گرفته و امکان پذیر است بدون اینکه بدانیم اخمی روی پیشانی مان نقش بسته یا در حالی که به آرواره هایمان فشار می آوریم وارد محل کار می شویم. باید لحظه ای بایستیم ، نگاهی به سراپای خود بیاندازیم، قدری فکر کنیم و اضطرابرا از بدن خود بیرون کنیم بهتر است در طول روز چند بار این کار را انجام دهیم. 


با این کار برای مدتی به ذهن خود استراحت داده تا بدین وسیله از تفکر در مورد مشکلات و نگرانی ها رها شود. در این ارتباط می توانید به روی یک شیء یا یک رنگ ساده، گل یا نحوه تنفس خود تمرکز نمایید.

▪ هن گام یکه در یک فشیوه گاه یا در صف بانک، در پشت ترافیک چراغ قرمز و یا منتظر آسانسور هستید، مثلا به جای شکایت کردن از سنگینی ترافیک و رشد اضطراب خود با تمرکز بر روی تنفس و دم و بازدم خود به ذهنتان استراحت دهید و نگرانی ها را از خود دور نمایید.


▪ یک صحنه دلنشین که می تواند موضوع مدیتیشنی خوبی باشد هشبیه نیلوفر آبی، رنگین کمان و یا آبشار را تصورکرده و بر روی آن تمرکز نمایید.


▪ در زمان استراحت ناهار جای خواندن روزنامه و یا به هن گام بیکار نشستن، ۱۵ دقیقه مدیتیشن نمایید.


▪ اجازه ندهید استرس ها هر روز زیادتر انباشته شوند و از روزی به روز بعد انتقال یابند. در پایان هر روز و یا آغاز روز بعد، زمان ی را برای مدیتیشن تخصیص دهید تا اضطرابی را که در طول روز با آن مواجه بودید از میان برود.


 ▪ بهتر است به صورت گروهی مدیتیشن نمایید زیرا مدیتیشن گروهی ساده تر است و در این حالت کمتر فاکتور های خارجی مزاحم شما می شود (شبیه زنگ تلفن خانه).

▪ یکی از مزایای مدیتیشن رشد آگاهی از آن چیزی است که در درون شما می گذرد. می توانید افکار منفی که در سر دارید و یا نگرانی ها و شک و تردیدی که ساخته ذهن خود شما است را شناخته و به وسیله مدیتیشن می آموزید که آنها را باور نکرده و از خود دور نمایید.

▪ فراگیری نحوه مدیتیش کردن زمان می برد و اگر این کار به نظرتان خسته کننده و سخت بود از آن منصرف نشوید. اغلب مردم بعد از دوره کوتاهی از عدم قابلیت خود برای ادامه مدیتیشن صحبت می کنند ولی آیا شما می توانید با یک جلسه تمرین سونات بتهوون را با پیانو بنوازید؟


▪ در خانه محل مشخصی را برای این کار انتخاب نمایید و به مردم خانواده متذکر شوید تا به هن گام مدیتیشن در این محل مزاحم شما نشوند.

 زن روز


جدید  معالجه نگرانی با مدیتیشن

برچسب های
جدید معالجه نگرانی با مدیتیشن

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 818
تعداد بازدید ماه جاری : 818
تعداد بازدید در هفته جاری : 3
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به جدید معالجه نگرانی با مدیتیشن داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به جدید معالجه نگرانی با مدیتیشن


مطالب مرتبط با جدید معالجه نگرانی با مدیتیشن