هوالرزاق


دید روانشناسی  تاثیرافسردگی روی چه نقاطی از بدن است

دید روانشناسی تاثیرافسردگی روی چه نقاطی از بدن است

افسردگی علتهایمتفاوت و متعددی می تواند داشته باشد و یکی از شایع ترین مریضهای در قرن 21 می باشد که هر روز و روز به روز نیز افزایش می یابد .

اثرافسردگی روی بدن

 
افسردگی می تواند به علتهایروحی باشد مثلا نا امیدی های و دلسردی هایی که در زندگی با آنانمواجه می شویم و یا اینکه به دلیلمشکل جسمی و یا فیزیکی که تازگی به آن دچار شده اید .

 افسردگی به مروز وقتبر روح و جسم تسلط می یابد و گسترش پیدا می کند و به دیدشخص افسرده هیچ راه گریزی برای آن وجود ندارد.از نظرروان شناسی ضررهای جسمی زیادیدر این مدت وقتمی تواند به این اشخاص وارد شود مانند خودکشی و یا ...


 
علائم فیزیکی که در این مردمدیده می شود بدین ترتیب است :

 آشفتگی در خواب ، نداشتن خواب مفید، از خواب پریدن های زیاددر فواصل خواب یک شبانه روز، احساس گریه مداوم ، غمگینی، خستگی، عدم احساس آرامش و عدم تمدد اعصاب حتی با وجود استراحت های طولانی مدت

 

 شخصی که در حال افسرده شدن است خود به سادگی قادر به درک این موضوع است ، علاوه بر آن علامتهایی مانند :

 * این مردمدردهای عصبی زیادیرا در ناحیه گردن و کمر و سر خود احساس می کنند و حتی با استفادهمسکن های مختلف نیز تاثیردرد تخفیف نمی یابد .


* متداولا مردمیکه دارای افسردگی  هستند بیشتر دچار سر دردهای ناگهانی و یا احساس غم و گریه یکباره می شوند .

* مردمافسرده تا حدی از جان خود سیر می شوند که به خود کشی فکر می کنند و خانواده ی این مردمبایستکاملا آنانرا درک کنند و تا جایی که امکان پذیراست با خواست های آنانموافقت داشته باشند تا زمانی که شخص از این دوران بحرانی که به آن دچار شده است و از برزخی بس بزرگ که در آن به سر می برد خارح شود . در این مرحله خانواده و حمایتشان نقش اساسی را دارد .


* بایستبه دلیلداشته باشید بیشتر از اینکه دردهای جسمی این مردمرا تسکین دهید بایستزخم های روحی آنانرا مداوا نمایید زیرا این زخم ها امکان پذیراست آنانرا از پای درآورد .

* در مدتی که شخص دچار افسردگی شده است بایستحتما از یک روانکاو نیز یاریبگیرید تا او شما را در این زمینه یاری کند ، و به بهبودی کامل دست پیدا نمایید .

 سیمرغ


دید روانشناسی  تاثیرافسردگی روی چه نقاطی از بدن است

برچسب های
دید روانشناسی تاثیرافسردگی روی چه نقاطی از بدن است

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 657
تعداد بازدید ماه جاری : 657
تعداد بازدید در هفته جاری : 1
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به دید روانشناسی تاثیرافسردگی روی چه نقاطی از بدن است داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به دید روانشناسی تاثیرافسردگی روی چه نقاطی از بدن است


مطالب مرتبط با دید روانشناسی تاثیرافسردگی روی چه نقاطی از بدن است