هوالرزاق


با روانشناسی چنوعرفتار قاطعانه داشته باشیم؟

با روانشناسی چنوعرفتار قاطعانه داشته باشیم؟

چنوعرفتار قاطعانه داشته باشیمناراحت هستید اما نمی توانید ناراحتی خود را ابراز نمایید از خوشحالی دارید بال در می آورید اما خودتان را...

 رفتار قاطعانه 
 

ناراحت هستید اما نمی توانید ناراحتی خود را ابراز نمایید از خوشحالی دارید بال در می آورید اما خودتان را  که می کشید تنها یک لبخند می زنید از این برنامه خوش تان آمده اما توان این که نظرتان را درباره اش بگویید ندارید از رفتارهای همکارتان خسته شده اید و از کارش خوشنودیندارید، اما هنوز نتوانسته اید آن را بگویید!! این رفتارهایی که شما از خودتان نشان می دهید یعنی شما توان ابراز وجود و رفتار قاطعانه را ندارید برای همین همیشه شما می مانید و چیزهایی که دوست دارید ابراز نمایید و نکرده اید و یک احساس ناراحتی از این موضوع! در این مواقع تماممی گویند مرد باش و نظرت را بیان کن اما راستش رفتار قاطعانه مرد و زن نمی شناسد چون گاهی مردها هم بلد نیستند ابراز وجود کنند و رفتاری قاطع داشته باشند! رفتار قاطعانه یک مهارت است و چه برای مرد چه برای زن، یاد گرفتنش کار سختی نیست.

 


● رفتار بایستقاطع باشد!


 قبل از هر چیزی بایستتکلیف خودمان و شما را نمایان کنیم یعنی همین اول نمایان کنیم که رفتار قاطعانه  چه رفتاری است که بایستدنبالش رفت و یادش گرفت؟! رفتار قاطعانه نه رفتار پرخاشگرانه است نه ظالمانه و نه سلطه جویانه و به رفتاری گفته می شود که مستقیم، صادقانه و خوبعقاید و احساسات ما باشد. یعنی ما در برابر موضوعات متفاوت همان طوری رفتار کنیم که عقیده، احساس و دیدماست. رفتار قاطعانه  مانع سوء مصرفدیگران و تحمیل نظرات و خواسته هایشان به ما می شود و ما می توانیم خواسته ها و نظرات خود را به راحتی ابراز کنیم.

 لابد با خودتان می گویید حالا اگر آدم رفتار قاطعی نداشته باشد مگر آسمان به زمین می آید راستش را بخواهید بله! وقتی شما رفتار قاطع نداشته باشید یعنی رفتارتان منفعلانه است و ابراز وجود نمی نمایید و تفاوت ابراز وجود با رفتار منفعلانه در این است که شما در رفتار منفعلانه از حق خودتان می گذرید اما در ابراز وجود بر حق خود تأکید می نمایید و حاضر نیستید کسی حق شما را پایمال کند مثلا در رفتار منفعلانه می دانید که استاد اشتباه کرده و یک نمره به شما کمتر داده اما حاضر نیستید آن را بیان نمایید و بی خیال می شوید و در واقع از حق خودتان می گذرید یا راننده تاکسی پول بیشتری از شما گرفته باشد! خیلی ها فکر می کنند وقتی بایسترفتار قاطعانه   ای داشته باشند یعنی بایسترفتار پرخاشگرانه از خودشان نشان دهند و قاطع بودن را با خشونت اشتباهی می گیرند در صورتی که کاملا در اشتباه هستند چون در رفتار پرخاشگرانه آدم ها فقط روی حق خودشان تأکید دارند و به حقوق دیگران تجاوز می کنند اما در رفتار قاطعانه و ابراز وجود، برای فرد هم حق خود و هم حقوق دیگران بااهمیت است و نه به حق خودش و نه حقوق دیگران تجاوز نمی کند.

● کی منفعل است، کی قاطع؟! 


متخصصین می گویند بین آدم هایی که می توانندرفتار قاطعانه  داشته باشند با آن هایی که نمی توانند تفاوت زیادی وجود دارد یعنی مردممنفعل یک ویژگی ها و خصوصیاتی دارند که مردمدارایرفتار قاطعانه  ندارند. راستش مردمیکه رفتار منفعلانه دارند نسبت به حق و حقوق خود بی تفاوت هستند. کسانی هستند که اعتماد به نفس و عزت نفس پایینی دارند. برای خودشان احترام قائل نمی شوند و دائم خودشان را کوچک و حقیر تصور می کنند و متداولا به این که توسط دیگران یا موقعیت های متفاوت کنترل شوند تمایل دارند و دائم هم نسبت به دیگران احساس گناه می کنند. اما کسانی که رفتار قاطع دارند و می توانند به خوبی ابراز وجود کنند برعکس اعتماد به نفس و عزت نفس خوبی دارند. برای خودشان و دیگران احترام و اهمیت قائل هستند. در رفتارشان صداقت دارند. اهل سئوال و پرس و جو هستند. به دیگران توجه می کنند و منتظر بازخورد دیگران نسبت به کارشان هستند و البته همیشه انگیزه انجام کارهای مناسبرا دارند. آنانبه کسی بی احترامی نمی کنند و البته اجازه هم نمی دهند کسی به آن ها بی احترامی کند. احساس منفی نسبت به بیان احساسات و خواسته های خود ندارند و نمی گذارند دیگران خواسته هایشان را به آن ها تحمیل کنند. البته آدم هایی که بلد هستند ابراز وجود کنند خودخواه نیستند و برای خواسته های دیگران هم اهمیت قائل هستند.

 
● وجودتان را ابراز نمایید


برای این که بتوانید رفتار قاطعانه  داشته باشید و البته ابراز وجود را در خودتان افزایش دهید بد نیست مهارت ها و تمرین های زیر را جدی بگیرید:

● منفی و مثبت های خود را بشناسید


برای این که بتوانید ابراز وجود را افزایش دهید بهترین شیوه خودشناسی است. شما خوبتراست خودشناسی مثبت و منفی داشته باشید. یعنی ببینید وقتی فکرها*# منفی دارید و اعتماد به نفس تان هم صفر می شود چه رفتارهایی از خودتان نشان می دهید. مثلا بی حوصله می شوید احساس ناراحتی، دلتنگی و خستگی می نمایید که نتیجه اش می شود سردرد و کم شدن انرژی فیزیکی شما! در این حالت رفتار شما به جای قاطعانه بودن بیشتر منفعلانه، پرخاشگرانه و سلطه جویانه است. اما وقتی اعتماد به نفس دارید افکارتان نسبت به خودتان و دیگران مثبت است. احساس آرامش و خوشی می نمایید و رفتارهای تان شجاعانه است و می توانید احساسات و خواسته هایتان را به راحتی بیان نمایید. وقتی خودشناسی مثبت می نمایید فکرها*# و احساسات مبتنی بر خود اهمیتمند را در شما افزایش می دهد و وقتی با فکرها*# مثبت نسبت به خود و دیگران در جمعی حاضر می شوید مردممتوجه توانایی ابراز وجود شما می شوند. وقتی خودشناسی منفی دارید می توانید رفتار و فکرها*# منفی خود را یادداشت نمایید و تمرین نمایید تا آن ها را کنترل نمایید و در عوض رفتارهایی که در خودشناسی مثبت شناسایی کرده اید را جایگزینش نمایید.


 ● منطقی مخالفت نمایید


اگر قرار است رفتار قاطعانه   را یاد بگیرید و تحت دیددیگران نباشید، خوبتراست مخالفت منطقی را تمرین نمایید. یعنی اگر با دیددیگران مخالف هستید جان ما به علت این که دوست دارید ارتباطمناسبتان از بین نرود با لبخند زدن و سر تکان دادن، تظاهر به موافقت ننمایید. به جای آن که موضوع بحث را تغییر دهید اگر به دیدخودتان اعتماد دارید به صورت فعال مخالفت نمایید مثلا اگر کسی از شما می خواهد کار غیر منطقی را انجام دهید از او سوال کنید چرا بایستاین کار را انجام دهید؟! یادتان باشد نبایستکاری را بدون پرسش بپذیرید. سعی نمایید در آن زمینه صحبت نمایید و احساس خود را در آن مورد بیان نمایید تا دیگران هم احساس شما را بدانند.

● مهارت های ارتباطی را به کار بگیرید

اگر می خواهید رفتار قاطعانه  را در خود افزایش دهید بایستاز مهارت های ارتباطی مصرفنمایید. مثلا در یک بحث حتما به صحبت مردمگوش دهید و از کلمات مورد علاقه آن ها در جوابمصرفنمایید. ساده و روان و بدون حاشیه صحبت نمایید و مواردی که برای تان سوال است را مطرح نمایید. زود قضاوت ننمایید و راجع به مردمنتیجه گیری ننمایید چون باعث بحث های کم اهمیت بین شما و دیگران می شود اجازه بدهید مردمجملات خود را کامل بیان کنند و منظورشان را منتقل کنند، بعد شما اظهاردیدنمایید. حتما در یک بحث از سوال های بسته و باز مصرفنمایید یعنی اگر می خواهید مردمرا به حرف زدن تشویق نمایید از سوال های باز که متداولا با کلمات چرا، چه چیزی و چنوعآغاز می شود مصرفنمایید و اگر می خواهید اطلاعات واقعی به دست بیاورید از سوال های بسته که جوابهای بله یا خیر دارند مصرفنمایید.


کسی که رفتار قاطعانه  دارد خودش را مسئول اعمالش می داند نه دیگران! و مسئولیت و نگرش خود را با گفتن کلمه «من» نشان می دهد. موقع گفت وگو سعی نمایید زبان طرف مقابل تان را بشناسید بعد با او صحبت نمایید. یعنی به صحبت آن ها گوش دهید تا بفهمید آن ها بیشتر از کدام فرآیند حسی مصرفمی کنند بینایی، شنوایی یا حرکتی و بعد سعی نمایید از همان زبان برای صحبت با او مصرفنمایید به این می گویند همسانی زبان و اگر قرار است رفتار قاطعانه  را در خود افزایش دهید خوبتراست از گفت وگوی مثبت مصرفنمایید یعنی از کلمات مثبت به جای کلمات منفی مصرفنمایید. گفت وگوی مثبت به معنی انکار مشکل نیست بلکه یاریمی کند شما با حاشیه کمتری مشکل را حل نمایید چون با گفت وگوی مثبت شما در آن ها حس اعتماد ایجاد می نمایید.

جام جم


با روانشناسی چنوعرفتار قاطعانه داشته باشیم؟

برچسب های
با روانشناسی چنوعرفتار قاطعانه داشته باشیم؟

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 507
تعداد بازدید ماه جاری : 507
تعداد بازدید در هفته جاری : 3
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به با روانشناسی چنوعرفتار قاطعانه داشته باشیم؟ داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به با روانشناسی چنوعرفتار قاطعانه داشته باشیم؟


مطالب مرتبط با با روانشناسی چنوعرفتار قاطعانه داشته باشیم؟