هوالرزاق


جدید  زندگی پس از طلاق چنوعاست؟

جدید زندگی پس از طلاق چنوعاست؟

طلاق یک تغییر اساسی در زندگی است که شخص را دچار سردرگمی میکند .

زندگی پس از طلاق

  ناگهان خودتان به تنهایی میبایست از پس مواردی مانند پول بچه ها شغل تغییرات و موقعیتهایي که اعضای خانواده را تحت فشار قرار میدهد بر بیایید . در اینجا پیشنهاد هایی وجود دارد که " چنوعزندگی جنظررا پس از جدایی شروع نمایید ؟" اگر مشکلاتی دارید بدانید که :

 
* بعد از اتمام این زندگی ، زندگی جدیدی در انتظار شماست .


در حال حاضر به سختی می توانید باور نمایید زیرا روزی این زندگی چیزی بود که شما خوستارهآن بونظر. شما خواهان ایجاد و تداوم آن بونظر.


* خودتان را فریب ندهید .


از خودتان سوال کنید : آیا به راستی این زندگی را می خواهید یا به دلیلترس دو دستی به آن چسبیده اید ؟ اگر فکر تنها ماندن ترسناک تر از بودن در یک زندگی از هم پاشیده است خب به ترسهایتان اجازه دهید تا تصمصیم گیرنده باشند . آیا برای از دست دادن زندگی که بود یا میبایست باشد هنوز سوگواری مینمایید؟


* روزهای زندگیتان را هدر ندهید .

اندوهگین بودن هیچ حدودزمانی ندارد اما زندگی ممحدودهاست . شما این را متوجه بشوید یا نشوید ، وقتبه شتابسپری میشود. زمانی میرسد که شما بایستحقیقت را بپذیرید و بگویید : " من بایستکاری برای زندگی ام انجام دهم بچه هایم را بزرگ کنم و کاری کنم که زندگی شاد و معناداری داشته باشم و شخصی فعال در جامعه باشم ." پس از هم اکنون گام های استوار بردارید و به جلو حرکت نمایید .


* فکرها*# مصیبت بار را از ذهن تان دور نمایید .

" زندگی من تمام شده است ." " من تمامچیز را از دست دادم ." " تمامچیز خیلی بد است ." افکاری هستند که تاثیرات خیلی قوی بر چگونگی احساس شما دارند . متوجه باشید که واقعا اینها درست نیستند . زندگی شما تمام نشده است فقط یک شروع جنظربرای شماست . تغییر پیش فرضهای منفی در ذهن تان به تغییر احساسات شما یاریمیکند . 


* وقتخود را با افسوس هدر ندهید .


شما بایستبه خودتان بگویید : " اتفاقی است که افتاده !" شما نمی تواتید به گذشته برگرنظرو کاری انجام دهید اما می توانید کارهای زیادی را هم اکنون انجام دهید .

زندگی پس از طلاق


* برای فرزندانتان مدل باشید .


در آینده فرزندانتان چنوعوالدینی خواهند بود وقتی شما در جایی نشسته و گریه مینمایید ، به نقطه ای زل می زنید و افسوس گذشته را می خورید ؟ وقتی شما جدایی را پذیرفتید وقتپیشرفت در زنگی تان است .

به دلیلفرزندانتان با همسر سابق خود ارتباطجدیدی را تعیین نمایید .در ارتباطسابق شما همسر وی بونظراما در حاضر یک دوست متداولی هستید بخاطر بچه هایتان .

زندگی پس از طلاق


* با کودکانتان صحبت نمایید . 


طلاق امکان پذیراست زخمهای عاطفی را برای بچه هاایجاد کند . با آنانصحبت نمایید . با آناندرباره اتفاقاتی که درحال وقوع است و احساساتی که آناننسبت به وقایع کنونی دارند صحبت نمایید و به آناناعتماد دهید تمامچیز خوبترخواهد شد. اگر آنانخیلی چیزها را بدانند می توانند به شما در این مراحل یاریکنند و به این ترتیب آنانهم احساس قدرت می کنند .* از دیگران یاریبگیرید.


اگر از مردم یاریبخواهید خوشحال می شوند . این لطفی است در حقشان که به آناناجازه می دهید کاری برایتان انجام دهند .يك گروه حمايت كننده از نزديكترين دوستانتان داشته باشيد كه حمايتگرعاطفي ،راهنماي هميشگي ومشوق شما در كارهايتان باشند.بدانيد شما اولين نفري نيستيد كه از سايرين كمك مي گيريد.


* از امكانات و موهبت هاي اطراف خود مصرفكنيد.

هركاري كه مي توانيد براي رسيدن به موفقيت انجام دهيد. توانايي ها و نقاط قوت خودتان را كشف كنيد و براي كمك به خود و حركت در يك مسير جديد و مثبت روي آنانمتمركز شويد.هرشخصي حقيقت وجودي دارد كه فقط خودش ميداند وباور دارد . به ياد داشنه باشيد كه شما نتايجي در زندگي بدست مي آوريد كه ابتدا باور داريد و سپس شايستگي آن را.


* براي خودتان زمانبگذاريد.


خودتان را در اولويت قرار دهيد ،كمي خودخواه باشيد و كاري را فقط براي خودتان انجام دهيد.بهترين هديه اي كه شما مي توانيد به فرزندانتان بدهيد اينست كه از خودتان مناسبمراقبت كنيد. يك كلاس جديد را امتحان كنيد، ورزش را شروع كنيد و سرگرمي هاي فراموش شده كه سابقا انجام مي داديد را مجددشروع كنيد.

زندگی پس از طلاق


* خانه رويايي تان را بسازيد.


اگر شما مجبور به تغيير منزل شديد دنيا به آخر نرسيده است. بدانيد كه شما و بچه هايتان ميتوانيد خاطراتي را بسازيد كه آنجا خانه روياهايتان شود.


 
* خود واقعي تان را بيابيد.


 شما ممكن است وقتطولاني نيمي از يك زوج بوده ايد. اما شما هنوز صددرصد يك شخصيت واحد هسنيد. آن شخص را مجددكشف كنيد.

* آنچه را دوست داريد انجام دهيد.

هرروز وقتي از خواب بر مي خيزيد چه چيزي شما را به هيجان مي آورد.يك ليست از آنچه شما را به اهدافتان ميرساند تهيه كنيد.


* روحيه شاد داشته باشيد.


در زندگي جديد كمي تفريح و شادي كنيد. خاطرات زيبايي را با فرزندانتان بسازيد تا با اعتماد بنفس و حس احترام به خود بسوي آينده بروند.


* درآينده از خود مراقبت كنيد.

اين بااهمیت است كه هميشه به روابط خود توجه كنيد و از خود بپرسيد كه :" چقدربودن در اين ارتباطاهمیت دارد؟" اگر شما در آن ارتباطكاملا خودرا فراموش مي كنيد پس بهاي سنگيني را مي پردازيد

روان


جدید  زندگی پس از طلاق چنوعاست؟

برچسب های
جدید زندگی پس از طلاق چنوعاست؟ - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 791
تعداد بازدید ماه جاری : 791
تعداد بازدید در هفته جاری : 1
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به جدید زندگی پس از طلاق چنوعاست؟ داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به جدید زندگی پس از طلاق چنوعاست؟


مطالب مرتبط با جدید زندگی پس از طلاق چنوعاست؟